Wijziging Uitvoeringsregeling BTIP en vaststelling budget 1995

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 03-12-1995 t/m 10-06-2005

Wijziging Uitvoeringsregeling BTIP en vaststelling budget 1995

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1995 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s, wordt vastgesteld op f 21.000.000,00.

 • 2 Het gedeelte van het in het eerste lid genoemde bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen in het kader van het in artikel 1, onder a, van de Uitvoeringsregeling BTIP genoemde internationale technologiegieprogramma, wordt vastgesteld op f 19.500.000,00, waarvan

  • a. f 1.250.000,00 voor haalbaarheidsprojecten;

  • b. f 18.250.000,00 voor onderzoekprojecten.

 • 3 Het gedeelte van het in het eerste lid genoemde bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen in het kader van het in artikel 1, onder b, van de Uitvoeringsregeling BTIP genoemde internationale technologieprogramma, wordt vastgesteld op f 1.500.000,00 waarvan:

  • a. f 500.000,00 voor haalbaarheidsprojecten;

  • b. f 1.000.000,00 voor onderzoekprojecten.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Op subsidies waarvoor de aanvraag op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s is ontvangen vóór het in artikel IV bedoelde tijdstip, is de Uitvoeringsregeling BTIP van toepassing zoals zij luidde tot dat tijdstip.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven