Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995

[Regeling vervallen per 29-10-2003.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 14-06-1996 t/m 28-10-2003

Besluit van de Minister van Justitie houdende aanwijzing van personen bij Belastingdienst/FIOD tot hulpofficier van justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Belasting-dienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/FIOD van het ministerie van Financiën die

  • a. de functie vervullen van vestigingshoofd of opsporingscoördinator, en

  • b. met goed gevolg een door de minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 83 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door het openbaar ministerie te geven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de inbeslaggenomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

De beschikking hulpofficier van justitie FIOD van de Minister van Justitie van 1 april 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publikatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 29-10-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie FIOD 1995.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 19 april 1995

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

H.P. Wooldrik

, het

hoofd van de Directie Politie

Naar boven