Reglement politieregister NCID

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister NCID

De Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

gezien het Model-reglement Criminele Inlichtingendienst (Stcrt. 1993, 182) waaromtrent de Registratiekamer ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

gehoord, voor zoveel nodig, de Registratiekamer met betrekking tot de bepalingen waarover zij ingevolge de artikelen 5, tweede lid, 6, tweede lid, en 21, derde lid, van de Wet politieregisters dient te worden gehoord;

besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Nationale Criminele Inlichtingendienst dat gevoerd wordt bij de Divisie Centrale Recherche Informatie.

Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de wet:

Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

b. het besluit:

het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56);

c. CID:

Criminele Inlichtingendienst;

d. NCID:

de Nationale Criminele Inlichtingendienst bij de CRI;

e. CID-subjecten:

natuurlijke personen, die als verdachte betrokken zijn, of naar redelijkerwijs kan worden vermoed betrokken zullen worden bij misdrijven die – gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd – een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren;

f. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

g. koppeling:

het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

h. beheerder:

de Minister van Justitie;

i. registerbeheerder:

de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

j. functioneel registerbeheerder:

het Hoofd van de Divisie CRI;

k. de Divisie CRI:

de Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

l. verstrekken van gegevens:

het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in dat politieregister zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen;

m. register:

het politieregister van de Nationale Criminele Inlichtingendienst.

Doel en werking van het register

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel het voorkomen en opsporen van misdrijven die – gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd – een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

 • 2 De gegevens in het register worden deels geautomatiseerd, deels handmatig verwerkt.

Taken van de registerbeheerder

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Hij stelt daartoe terzake een schriftelijke instructie vast. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 Het fungerend hoofd van de NCID is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden verbonden aan de werking van het register. Hij treft voorzieningen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

Categorieën opgenomen personen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In het register worden uitsluitend gegevens opgenomen omtrent:

 • a. CID-subjecten;

 • b. personen die met de in het register opgenomen CID-subjecten in contact staan;

 • c. (politie-)ambtenaren voor zover dit van belang is bij de behandeling van de gegevens omtrent de personen, bedoeld onder a en b.

Soorten opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Met betrekking tot de CID-subjecten kunnen ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. de naam, voorna(a)m(en), adres, geboorteplaats en -datum, geslacht;

  • b. financiële gegevens;

  • c. gegevens over het staatsburgerschap;

  • d. gegevens over de identiteitspapieren;

  • e. gegevens omtrent het uiterlijk;

  • f. gegevens over de karaktereigenschappen;

  • g. gegevens over de persoonlijke omstandigheden;

  • h. gegevens over de opleiding en uitgeoefende beroepen;

  • i. gegevens over de levenswijze;

  • j. gegevens over de contacten en contactadressen;

  • k. gegevens over de plaatsen van geregeld verblijf;

  • l. gegevens over de bewegingen;

  • m. gegevens over de communicatiemiddelen;

  • n. gegevens over de vervoermiddelen;

  • o. gegevens over de (voorgenomen) criminele activiteiten;

  • p. gegevens over modus operandi;

  • q. verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;

  • r. persoonsafbeeldingen;

  • s. mededelingen van gegevensverstrekking buiten het korps of onderdeel daarvan;

  • t. gegevens over de periode en de plaats waar een CID-subject rechtens van zijn vrijheid is beroofd of beroofd geweest.

 • 2 Omtrent de personen die contact hebben met de in het register opgenomen CID-subjecten, en die niet zelf CID-subject zijn, ten hoogste de in het eerste lid, onder a tot en met e, h, j tot en met o, q, r en s genoemde soorten van gegevens worden opgenomen, voor zover deze verband houden met de contacten van de betreffende personen met de in het register opgenomen CID-subjecten.

 • 3 In het register kunnen met betrekking tot (politie-)ambtenaren ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. naam, voornaam;

  • b. dienstnummer, organisatieaanduiding, rang, functie.

Bijzondere bepalingen omtrent de opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Bij de gegevens omtrent personen als bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt een aanduiding opgenomen van de aard van de contacten en de reden waarom gegevens omtrent deze personen noodzakelijk zijn voor het doel van het register.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent CID-subjecten gegevens worden opgenomen omtrent hun ras, medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent CID-subjecten gegevens worden opgenomen omtrent hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.

 • 4 In aanvulling op de in artikel 5, tweede lid, genoemde gegevens kunnen omtrent contacten van CID-subjecten gegevens worden opgenomen betreffende hun ras, medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie.

 • 5 Een opgenomen gegeven wordt voorzien van een indicatie van de betrouwbaarheid en de vermelding van de ambtelijke bron. De indicatie wordt gegeven door personen die daartoe door de registerbeheerder zijn aangewezen. Deze aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 6 Een gegeven kan worden voorzien van een aanduiding ’embargo’, wanneer dit gegeven naar het oordeel van de ambtenaar die het gegeven heeft aangeleverd, niet dan met toestemming van het hoofd van de CID mag worden verstrekt en gebruikt.

 • 7 Indien een gegeven slechts kon worden verkregen onder voorwaarde dat dit alleen voor een bepaald doel zou worden gebruikt, wordt van het bestaan van een dergelijke voorwaarde aantekening gehouden in het register, met een verwijzing naar het proces-verbaal waaruit de voorwaarde blijkt.

Verwijdering en vernietiging

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De in de artikelen 5 en 6 genoemde gegevens worden uit het register verwijderd wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het register. Hiertoe wordt het register minstens eenmaal per jaar gecontroleerd.

 • 2 De in de artikelen 5 en 6 genoemde gegevens worden in ieder geval na verloop van vijf jaren na datum van laatste opname uit het register verwijderd.

 • 3 De in het vorig lid genoemde termijn wordt geschorst gedurende de tijd dat het CID-subject rechtens van zijn vrijheid is beroofd.

 • 4 De uit het register verwijderde gegevens worden terstond vernietigd.

 • 5 Van de verwijdering van gegevens omtrent een geregistreerde stelt het fungerend hoofd van de NCID diegenen in kennis waaraan naar zijn weten gegevens omtrent deze geregistreerde zijn verstrekt.

Correctie opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Indien blijkt dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, draagt het fungerend hoofd van de NCID zorg voor zo spoedig mogelijke verbetering of aanvulling van die gegevens. Indien de gegevens afkomstig zijn van een andere CID, bevordert hij zodanige aanvulling of verbetering. Artikel 7, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Rechtstreekse toegang

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Tot het register hebben uitsluitend rechtstreekse toegang:

  • a. personen werkzaam bij de NCID, dan wel bij een andere CID, voor zover zij daartoe schriftelijk door het fungerend hoofd van de NCID zijn aangewezen;

  • b. door het fungerend hoofd van de NCID schriftelijk aangewezen misdaadanalisten en andere functionarissen werkzaam bij de CRI;

  • c. personen, door het fungerend hoofd van de NCID schriftelijk belast met het uitvoeren van technische werkzaamheden aan het register.

 • 2 Bij de schriftelijke aanwijzing legt het fungerend hoofd van de NCID het doel vast waartoe de autorisatie wordt verstrekt.

 • 3 Indien de werkzaamheden van de personen, bedoeld in het eerste lid, onder c, langs geautomatiseerde weg worden verricht, worden deze vastgelegd.

 • 4 De gegevens die krachtens het derde lid worden vastgelegd, worden gedurende twee jaar bewaard.

Verstrekkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Uit het register worden slechts gegevens verstrekt aan die personen die daarop aanspraak kunnen maken ingevolge het bij of krachtens de wet bepaalde.

 • 3 Bij de verstrekking kunnen beperkingen aan het gebruik van de gegevens worden opgelegd.

Wijze van verstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Schriftelijke verstrekking aan politie-ambtenaren buiten de Divisie CRI, vindt slechts plaats via de CID van het onderdeel waar die ambtenaren werkzaam zijn.

 • 2 Mondelinge verstrekking geschiedt uitsluitend wanneer bij de verstrekkende ambtenaar zekerheid bestaat omtrent de identiteit en de informatiegerechtigdheid van de aanvrager. Een mondelinge verstrekking van gegevens wordt schriftelijk bevestigd.

Internationale verstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De verstrekking van gegevens aan buitenlandse politie-autoriteiten vindt slechts plaats in overleg met een officier van justitie.

Vastleggen verstrekkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel van het register is verstrekt aan personen die blijkens het tweede lid behoren tot de vaste gebruikers.

 • 2 Vaste gebruikers van het register zijn die personen die door het fungerend hoofd van de NCID krachtens artikel 9, eerste lid, onder a en b, zijn aangewezen als personen die rechtstreekse toegang tot het register hebben.

 • 3 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt aantekening gehouden, voor zover deze verstrekkingen niet zijn vrijgesteld bij besluit van de Minister van Justitie.

 • 4 Indien van een verstrekking aantekening wordt gehouden wordt daarbij de identiteit van degene aan wie is verstrekt, de datum en het doel van de verstrekking en een omschrijving van de verstrekte gegevens vastgelegd.

 • 5 Van een verstrekking hoeft geen aantekening te worden gehouden ingevolge het eerste lid indien deze het resultaat is van een koppeling en van die koppeling een proces-verbaal is opgemaakt.

 • 6 De aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Kennisgevingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Kennisgevingen, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de vermoede criminele activiteiten van CID-subjecten, kunnen door de registerbeheerder worden verspreid onder daarvoor in aanmerking komende politie-ambtenaren dan wel ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee, voor zover dit geschiedt in overeenstemming met het doel van het register.

Recht op kennisneming

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een ieder kan schriftelijk een verzoek als bedoeld in artikel 20 van de wet aan de registerbeheerder richten. Het verzoek is slechts ontvankelijk na betaling van € 4,50.

 • 2 De registerbeheerder regelt de wijze van betaling van de kostenvergoeding, alsmede de deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

 • 3 Aan het verzoek kan slechts worden voldaan voor zover daaruit geen onevenredige schade kan voortvloeien, hetzij voor het doel van het register, hetzij voor een ander onderdeel van de politietaak, hetzij in verband met gewichtige belangen van derden. De registerbeheerder wint over deze afweging advies in van het fungerend hoofd van de NCID.

 • 4 Indien omtrent verzoeker gegevens in het register zijn opgenomen en aan het verzoek tot kennisneming daarvan kan worden voldaan, deelt de register-beheerder binnen een maand na ontvankelijkheid van het verzoek de verzoeker mede op welke wijze hij van de hem betreffende gegevens kennis kan nemen. Hij doet daarbij tevens, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid, desgevraagd mededeling van de herkomst van de gegevens en de personen aan wie deze zijn verstrekt. Indien omtrent verzoeker geen gegevens in het register zijn opgenomen en aan het verzoek kan worden voldaan, deelt de registerbeheerder verzoeker zulks eveneens binnen een maand mede. Hij doet in geen geval mededelingen in schriftelijke vorm.

 • 5 Indien niet aan het verzoek kan worden voldaan deelt de registerbeheerder verzoeker zulks binnen een maand mede. In dat geval wordt de kostenvergoeding aan verzoeker geretourneerd.

Correctierecht

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Degenen aan wie overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 kennisneming van hen betreffende gegevens is toegestaan kunnen een schriftelijk verzoek tot de registerbeheerder richten tot verbetering, aanvulling of verwijdering daarvan.

 • 2 De registerbeheerder deelt de verzoeker binnen twee maanden schriftelijk mede of, en zo ja in hoeverre, hij aan het verzoek zal voldoen.

 • 3 De registerbeheerder zal aan een verzoek om aanvulling, verbetering of verwijdering voldoen indien blijkt dat de gegevens feitelijk onjuist of voor het doel van het register onvolledig of niet noodzakelijk zijn. Voor zover de betreffende gegevens afkomstig zijn van een andere CID, zal hij zodanige aanvulling, verbetering of verwijdering bevorderen.

 • 4 Indien het verzoek leidt tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt de kostenvergoeding, bedoeld in artikel 15, eerste lid, aan verzoeker geretourneerd.

Koppeling

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Koppeling van het register met een ander politieregister of een register als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties, kan plaatsvinden voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het voorkomen en opsporen van misdrijven die een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren en het betreft:

  • a. andere CID-registers, ’Grijze veld’-registers, dan wel gegevensverzame-

   lingen waarvan de doelstelling nauw bij die van het CID-register aansluit;

  • b. het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, voor zover de koppeling plaatsvindt ten behoeve van de taken van dat Meldpunt;

  • c. andere gegevensverzamelingen.

 • 2 Van koppelingen als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt de Registratiekamer in kennis gesteld.

 • 3 Van een koppeling wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het besluit. Dit proces-verbaal wordt gedurende twee jaren bewaard.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid hoeft van een koppeling die plaats vindt in het kader van misdaadanalyse, alsmede van een koppeling met het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, geen proces-verbaal te worden opgemaakt.

Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens, opgenomen in het register, kunnen afkomstig zijn uit andere CID-registers of uit een ’grijze-veld’-register. Tevens kan in een herkenningsdienstregister de aantekening worden opgenomen waaruit blijkt dat omtrent betrokkene tevens gegevens in een CID-register zijn opgenomen.

 • 2 De gegevens, opgenomen in het register, kunnen worden verstrekt ten behoeve van de opname in een register van gesignaleerde personen.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de Divisie CRI, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 25 april 1995.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister NCID.

Zoetermeer, 19 april 1995

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten,

voor deze,
Het

Hoofd van de Divisie Centrale Recherche Informatie,

N. Mastenbroek

Naar boven