Reglement politieregister ’Grijze-veld’ Divisie CRI

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister ’Grijze-veld’ Divisie CRI

De Minister van Justitie, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

handelend na overleg met het bevoegd gezag;

gezien het Model-reglement ’Grijze-veld’ (Stcrt. 1993, 182) waaromtrent de Registratiekamer ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

gehoord, voor zoveel nodig, de Registratiekamer met betrekking tot de bepalingen waarover zij ingevolge de artikelen 5, tweede lid, 6, tweede lid, en 21, derde lid, van de Wet politieregisters dient te worden gehoord;

besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister ’Grijze-veld’ dat gevoerd wordt bij de Divisie Centrale Recherche Informatie.

Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de wet:

Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

b. het besluit:

het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56);

c. CID:

Criminele Inlichtingendienst;

d. NCID:

de Nationale Criminele Inlichtingendienst bij de Divisie CRI;

e. CID-subjecten:

natuurlijke personen, die als verdachte betrokken zijn, of naar redelijkerwijs kan worden vermoed betrokken zullen worden bij misdrijven die – gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd – een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren;

f. gegeven:

een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

g. koppeling:

het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

h. beheerder:

de Minister van Justitie;

i. registerbeheerder:

de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

j. functioneel registerbeheerder:

het Hoofd van de Divisie CRI;

k. de Divisie CRI:

de Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

l. verstrekken van gegevens:

het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in dat politieregister zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen;

m. het register:

het politieregister ’Grijze-veld’, zijnde het register van inlichtingen omtrent de personen bedoeld in artikel 4, eerste lid, van dit reglement, gehouden bij de NCID.

Doel en werking van het register

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel vast te stellen of de in het register opgenomen personen in samenhang met andere gegevens kunnen worden aangemerkt als een CID-subject.

 • 2 De gegevens in het register worden deels geautomatiseerd, deels handmatig verwerkt.

Taken van de registerbeheerder

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en het reglement. Hij treft daartoe ondermeer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Hij stelt daartoe terzake een schriftelijke instructie vast. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 Het fungerend hoofd van de NCID is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden verbonden aan de werking van het register. Hij treft voorzieningen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

Categorieën opgenomen personen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In het register worden uitsluitend gegevens opgenomen omtrent:

 • a. natuurlijke personen ten aanzien van wie reden bestaat voor de verwachting dat deze in samenhang met andere gegevens als CID-subject aangemerkt kunnen worden;

 • b. (politie-)ambtenaren, voor zover dit van belang is bij de behandeling van de gegevens omtrent de personen, bedoeld onder a.

Soorten opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Met betrekking tot de in artikel 4, onder a, genoemde personen kunnen ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. de naam, voorna(a)m(en), adres, geboorteplaats en -datum, geslacht;

  • b. gegevens omtrent het uiterlijk;

  • c. de reden van opneming in het register;

  • d. de datum van opneming in het register;

  • e. verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;

  • f. de wijze van verkrijging van de gegevens;

  • g. de activiteiten ten behoeve van het doel van het register.

 • 2 Met betrekking tot de in artikel 4, onder b, genoemde personen kunnen ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:

  • a. naam, voornaam;

  • b. dienstnummer, organisatieaanduiding, rang, functie.

Bijzondere bepalingen omtrent de opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 4, onder a, genoemde personen gegevens worden opgenomen betreffende hun ras, medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 5, eerste lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 4, onder a, genoemde personen gegevens worden opgenomen omtrent hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader betreft.

 • 3 Een opgenomen gegeven wordt voorzien van een indicatie van de betrouwbaarheid en de vermelding van de ambtelijke bron. De indicatie wordt gegeven door personen die daartoe door de registerbeheerder zijn aangewezen. Deze aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 4 Een gegeven kan worden voorzien van een aanduiding ’embargo’, wanneer dit gegeven naar het oordeel van de ambtenaar die het gegeven heeft aangeleverd, niet dan met toestemming van het hoofd van de CID mag worden verstrekt en gebruikt.

 • 5 Indien een gegeven slechts kon worden verkregen onder voorwaarde dat dit alleen voor een bepaald doel zou worden gebruikt, wordt van het bestaan van een dergelijke voorwaarde aantekening gehouden in het register, met een verwijzing naar het proces-verbaal waaruit de voorwaarde blijkt.

Verwijdering en vernietiging

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De in het register opgenomen gegevens worden binnen zes maanden na de datum van eerste opname uit het register verwijderd.

 • 2 De uit het register verwijderde gegevens worden direct vernietigd, tenzij deze, in samenhang met andere gegevens, voldoende grond vormen om betrokkene als CID-subject aan te merken. In dat geval kunnen de gegevens in een CID-register worden opgenomen.

 • 3 Van de verwijdering van gegevens omtrent een geregistreerde stelt het fungerend hoofd van de NCID diegenen in kennis waaraan hij naar zijn weten gegevens omtrent deze geregistreerde heeft verstrekt. Indien de betreffende gegevens in het CID-register zijn opgenomen wordt daarvan tevens mededeling gedaan.

Correctie opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Indien blijkt dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, draagt het fungerend hoofd van de NCID zorg voor zo spoedig mogelijke verbetering of aanvulling van die gegevens. Indien de gegevens afkomstig zijn van een andere CID, bevordert hij zodanige aanvulling of verbetering. Artikel 7, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Rechtstreekse toegang

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Tot het register hebben uitsluitend rechtstreekse toegang:

  • a. personen werkzaam bij de NCID, danwel bij een andere CID, voor zover zij daartoe schriftelijk door het fungerend hoofd van de NCID zijn aangewezen;

  • b. door het fungerend hoofd van de NCID schriftelijk aangewezen misdaadanalisten en andere functionarissen, werkzaam bij de CRI, voor zover zij deze toegang behoeven in samenhang met het doel van het register;

  • c. personen, door het fungerend hoofd van de NCID schriftelijk belast met het uitvoeren van technische werkzaamheden aan het register.

 • 2 Bij de schriftelijke aanwijzing legt het fungerend hoofd van de NCID het doel vast waartoe de autorisatie wordt verstrekt.

 • 3 Indien de werkzaamheden van de personen, bedoeld in het eerste lid, onder c, langs geautomatiseerde weg worden verricht, worden deze vastgelegd.

 • 4 De gegevens die krachtens het derde lid worden vastgelegd, worden gedurende twee jaar bewaard.

Verstrekkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Uit het register worden slechts gegevens verstrekt aan die personen die daarop aanspraak kunnen maken ingevolge het bij of krachtens de wet bepaalde, voor zover deze verstrekking in overeenstemming is met het doel van het register, dan wel in overeenstemming met het bepaalde in artikel 14, tweede lid, juncto artikel 12, eerste lid, onder b, van het besluit.

Wijze van verstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Schriftelijke verstrekking aan politieambtenaren buiten de Divisie CRI vindt slechts plaats via de CID van het korps waar die ambtenaren werkzaam zijn.

 • 2 Mondelinge verstrekking geschiedt uitsluitend wanneer bij de verstrekkende ambtenaar zekerheid bestaat omtrent de identiteit en de informatiegerechtigdheid van de aanvrager. Een mondelinge verstrekking van gegevens wordt schriftelijk bevestigd.

Internationale verstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De verstrekking van gegevens aan buitenlandse politie-autoriteiten vindt slechts plaats in overleg met een officier van justitie.

Vastleggen verstrekkingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel van het register is verstrekt aan personen die blijkens het tweede lid behoren tot de vaste gebruikers.

 • 2 Vaste gebruikers van het register zijn die personen die door het fungerend hoofd van de NCID krachtens artikel 9, eerste lid, onder a en b, zijn aangewezen als personen die rechtstreekse toegang tot het register hebben.

 • 3 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt eveneens aantekening gehouden, voor zover deze verstrekkingen niet zijn vrijgesteld bij besluit van de Minister van Justitie.

 • 4 Indien van een verstrekking aantekening wordt gehouden wordt daarbij de identiteit van degene aan wie is verstrekt, de datum en het doel van de verstrekking en een omschrijving van de verstrekte gegevens vastgelegd.

 • 5 Van een verstrekking hoeft geen aantekening te worden gehouden ingevolge het eerste lid indien deze het resultaat is van een koppeling en van die koppeling een proces-verbaal is opgemaakt.

 • 6 De aantekening wordt gedurende twee jaar bewaard.

Recht op kennisneming

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een ieder kan schriftelijk een verzoek als bedoeld in artikel 20 van de wet aan de registerbeheerder richten. Het verzoek is slechts ontvankelijk na betaling van € 4,50.

 • 2 De registerbeheerder regelt de wijze van betaling van de kostenvergoeding, alsmede de deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

 • 3 Aan het verzoek kan slechts worden voldaan voor zover daaruit geen onevenredige schade kan voortvloeien, hetzij voor het doel van het register, hetzij voor een ander onderdeel van de politietaak, hetzij in verband met gewichtige belangen van derden. De registerbeheerder wint over deze afweging advies in van het fungerend hoofd van de NCID.

 • 4 Indien omtrent verzoeker gegevens in het register zijn opgenomen en aan het verzoek tot kennisneming daarvan kan worden voldaan deelt de registerbe-heerder binnen een maand na ontvankelijkheid van het verzoek de verzoeker mede op welke wijze hij van de hem betreffende gegevens kennis kan nemen. Hij doet daarbij tevens, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid, desgevraagd mededeling van de herkomst van de gegevens en de personen aan wie deze zijn verstrekt. Indien omtrent verzoeker geen gegevens in het register zijn opgenomen en aan het verzoek kan worden voldaan, deelt de registerbeheerder verzoeker zulks eveneens binnen een maand mede. Hij doet in geen geval mededelingen in schriftelijke vorm.

 • 5 Indien niet aan het verzoek kan worden voldaan deelt de registerbeheerder verzoeker zulks binnen een maand mede. In dat geval wordt de kostenvergoeding aan verzoeker geretourneerd.

Correctierecht

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Degenen aan wie overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 kennisneming van hen betreffende gegevens is toegestaan kunnen een schriftelijk verzoek tot de registerbeheerder richten tot verbetering, aanvulling of verwijdering daarvan.

 • 2 De registerbeheerder deelt de verzoeker binnen twee maanden schriftelijk mede of, en zo ja in hoeverre, hij aan het verzoek zal voldoen.

 • 3 De registerbeheerder zal aan een verzoek om aanvulling of verbetering voldoen indien blijkt dat de gegevens feitelijk onjuist of voor het doel van het register onvolledig zijn. Hij zal aan een verzoek tot verwijdering voldoen indien blijkt dat de gegevens omtrent verzoeker reeds langer dan zes maanden in het register zijn opgenomen. Voor zover de betreffende gegevens afkomstig zijn van een andere CID, zal hij zodanige aanvulling, verbetering of verwijdering bevorderen.

 • 4 Indien het verzoek leidt tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt de kostenvergoeding, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aan verzoeker geretourneerd.

Koppeling

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Koppeling van het register met een ander politieregister of een register als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665), kan plaatsvinden:

  • a. voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het doel van het register, met:

   • 1. andere ’Grijze veld’-registers, CID-registers, danwel gegevensverzamelingen waarvan de doelstelling nauw bij die van een CID-register aansluit;

   • 2 andere gegevensverzamelingen;

  • b met het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, voor zover de koppeling plaatsvindt ten behoeve van de taken van dat Meldpunt en daarbij uit het ’Grijze-veld’ slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of een persoon in dat register is opgenomen.

 • 2 Van koppelingen als bedoeld in het eerste lid, onder a 2, wordt de Registratiekamer in kennis gesteld.

 • 3 Van een koppeling wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het besluit. Dit proces-verbaal wordt gedurende twee jaren bewaard.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid hoeft van een koppeling die plaats vindt in het kader van misdaadanalyse, alsmede van een koppeling met het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, geen proces-verbaal te worden opgemaakt.

Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Gegevens uit het register kunnen in andere ’Grijze-veld’-registers worden opgenomen, alsmede in een CID-register, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, tweede lid.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de Divisie CRI, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 25 april 1995.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister ’Grijze-veld’ Divisie CRI.

Zoetermeer, 19 april 1995

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,
voor deze,
Het

Hoofd van de Divisie Centrale Recherche Informatie

,

N. Mastenbroek

Naar boven