Regeling nadere voorwaarden inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 30-06-2000 t/m 31-12-2005

Regeling nadere voorwaarden inzake vleesprodukten, vlees- bereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, 5, eerste lid, 6, vijfde lid, 9, derde lid en 10, van het Besluit inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit lid-staten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
  het besluit:

  het Besluit inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten;

 • b.
  richtlijn no. 77/99/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleespro dukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (PbEG 1977, L 26),

  richtlijn no.94/65/EG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 14 december 1994, tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L368),

  richtlijn no. 92/118/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG 1993, L62), en

  richtlijn no. 83/201/EEG:

  Richtlijn van de Europese Commissie van 12 april 1983, houdende afwijking van Richtlijn 77/99/EEG van de Raad ten aanzien van sommige produkten die andere levensmiddelen bevatten en die voor een gering percentage uit vlees of vleesprodukten zijn samengesteld (PbEG L 112).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De in artikel 4, tweede lid, onder c tot en met k, van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van de daaromtrent in artikel 3, onderdeel A, onder 2 tot en met 9 en in Bijlage B van richtlijn no. 77/99/EEG gestelde bepalingen.

 • 2 De in artikel 4, derde lid, onder b en d van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van de daaromtrent in artikel 6 van richtlijn no. 77/99/EEG, in hoofdstuk II, in bijlage I, hoofdstuk 2, 6 en 9 en in bijlage II, van richtlijn no. 92/118/EEG gestelde bepalingen.

 • 3 De in artikel 4, vierde lid, onder d, f, g, i, k en l van het besluit gestelde eisen vinden toepassing met inachtneming van de daaromtrent in artikel 5 en in bijlage I, IV en V van richtlijn no.94/65/EG gestelde bepalingen.

 • 4 Vleesprodukten die andere levensmiddelen bevatten en die niet meer dan 10 gewichtspercenten verduurzaamd vlees bevatten, mogen op Nederlands grondgebied worden gebracht, indien zij voldoen aan richtlijn no. 83/201/EEG en zijn voorzien van een merk als bedoeld in deze richtlijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Op het gezondheidscertificaat of ander document, bedoeld in artikel 4, vierde lid, onderdeel l, van het besluit, of op een aanvullende officiële en ondertekende verklaring van de desbetreffende keuringsdierenarts in het land van oorsprong dient, voor zover het betreft vleesbereidingen bereid uit of met vlees afkomstig van runderen geslacht in een slachthuis in het Verenigd Koninkrijk te worden vermeld, dat bij het uitsnijden van het desbetreffende vlees, zichtbaar zenuw- en lymfeweefsel is verwijderd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die niet verder in de handel mag worden gebracht, wordt opgeslagen en vervoerd onder de volgende voorwaarden:

  • a. de opslag en het vervoer vinden plaats onder ambtelijke verzegeling, en

  • b. het vervoer, anders dan het terugvoeren naar het land van verzending, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, vindt plaats onder begeleiding van een begeleidings- en waarschuwingsformulier, overeenkomstig het in bijlage I van deze regeling opgenomen model.

 • 2 Een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die onbruikbaar moet worden gemaakt voor voedsel voor mens en dier als bedoeld in artikel 10, van het besluit, wordt voorzien van een stempelmerk dat het woord ’afgekeurd’ bevat.

 • 3 Een partij vleesprodukten, vleesbereidingen of andere produkten van dierlijke oorsprong die in Nederland wordt bestemd uitsluitend voor ander gebruik dan voor menselijke consumptie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, wordt voorzien van een stempelmerk dat de woorden ’niet bestemd voor menselijke consumptie’ bevat en tevens de datum waarop de beslissing tot het niet verder in de handel mogen brengen van de partij vleesprodukten of vleesbereidingen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, is genomen.

 • 5 Met betrekking tot het vervoer van een partij vleesproducten, vleesbereidingen of andere producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in het derde lid is artikel 7, eerste lid, onderdeel a en b, van de in het vierde lid genoemde regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Het vervoer, bedoeld in het vijfde lid, vindt plaats onder begeleiding van een volledig ingevuld begeleidings- en waarschuwingsformulier, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de in het vierde lid genoemde regeling.

 • 7 De opslag en het verwerken van een partij vleesproducten, vleesbereidingen of andere producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in het derde lid tot een product dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, geschiedt overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid, onderdeel a, van de in het vierde lid genoemde regeling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling nadere voorwaarden voor vleesprodukten en vleesbereidingen uit andere lid-staten wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 april 1995.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere voorwaarden inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven