Regeling nadere voorwaarden inzake vlees uit andere lid-staten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 20-10-1996 t/m 31-12-2005

Regeling nadere voorwaarden inzake vlees uit andere lid-staten

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
  a. het besluit:

  het Besluit inzake vlees uit andere lid-staten;

 • b.
  richtlijn no. 64/433/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees (PbEG 1964, 121),

  richtlijn no.94/65/EG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 14 december 1994, tot vaststelling van voorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen (PbEG L368),.

  richtlijn no. 91/495/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1990, inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de produktie en in de handel brengen van konijnevlees en vlees van gekweekt wild (PbEG 1991, L 268),

  richtlijn no. 92/45/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1992 betreffende gezondheidsvoorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (PbEG L 268),

  richtlijn no. 81/602/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 1981, betreffende het verbod van bepaalde stoffen met hormonale werking en van stoffen met thyreostatische werking (PbEG L 222),

  richtlijn no. 88/146/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 7 maart 1988, tot instelling van een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking in de veehouderij (PbEG L 70), en

  richtlijn no.77/99/EEG:

  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (PbEG 1977, L 26).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Produkten die, indien zij aan dieren zijn toegediend, gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid van de mens kunnen zijn bij consumptie van het vlees van deze dieren als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder l, van het besluit, zijn stoffen die op grond van richtlijn no. 81/602/EEG en richtlijn no. 88/146/EEG zijn verboden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het verbod om vlees op Nederlands grondgebied te brengen dat residuen van stoffen bevat, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m, van het besluit, is van toepassing op vlees dat residuen bevat van hormonale stoffen die overeenkomstig de uitzonderingen, bedoeld in richtlijn no. 81/602/EEG en richtlijn no. 88/146/EEG zijn toegestaan, geneesmiddelen, antibiotica, bestrijdingsmiddelen of van andere stoffen die schadelijk zijn of er eventueel toe kunnen leiden dat de consumptie van vers vlees gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid van de mens, in hoeveelheden die de door de communautaire regelgeving vastgestelde toleranties overschrijden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Als kleurstof als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel v, van het besluit, mag worden gebruikt:

 • -

  methylviolet,

 • -

  E 155 bruin HT,

 • -

  E 133 briljantblauw,

 • -

  E 129 allurarood AC, of

 • -

  een geschikt mengsel van E 133 briljantblauw en E 129 allurarood AC.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het verbod gesteld in artikel 3, eerste lid, onderdeel x, van het besluit, geldt niet voor vlees van dieren die niet op gegeneraliseerde wijze zijn aangetast door Cysticercus bovis of Cysticercus cellulosae, mits het een koudebehandeling heeft ondergaan overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het Keuringsregulatief.

 • 2 Het verbod gesteld in artikel 3, eerste lid, onderdeel z, van het besluit, geldt niet voor separatorvlees afkomstig uit alle lid-staten van de Europese Unie, mits het:

  • 1º. A. machinaal is afgescheiden van beenderen met daaraan vastzittend vlees, met uitzondering van kopbeenderen, poten onder het voorkniegewricht, respectievelijk het spronggewricht, alsmede varkensstaarten,

  • 2º. niet afkomstig is van gekweekt wild of vrij wild als bedoeld in richtlijn no. 91/495/EEG, respectievelijk richtlijn no. 92/45/EEG,

  • 3º. binnen 6 uur na het separeren op een temperatuur is gebracht van ten hoogste -18 C en het bij deze temperatuur is bewaard en vervoerd, en

  • 4º. rechtstreeks wordt vervoerd naar een op grond van artikel 7 van het Besluit produktie en handel vleesprodukten erkende in richting, om aldaar een warmtebehandeling te ondergaan als bedoeld in richtlijn no. 77/99/EEG.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Op het handelsdocument, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, onder 6∞ en onderdeel d, onder 2∞, op het gezondheidscertificaat, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel d, onder 2∞ en op het certificaat, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel e, onder 3∞, van het besluit, of op een aanvullende officiële en ondertekende verklaring van de desbetreffende keuringsdierenarts in het land van oorsprong dient, voor zover het betreft vlees afkomstig van runderen geslacht in een slachthuis gelegen in het Verenigd Koninkrijk of gehakt bereid uit of met vlees afkomstig van runderen geslacht in een slachthuis in het Verenigd Koninkrijk in voorkomend geval te worden vermeld:

 • -

  ’Vers vlees van runderen die na 1 januari 1992 zijn geboren’,

 • -

  ’Vers vlees van runderen die in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend hebben verbleven op bedrijven waar in de laatste zes jaar geen enkel geval van BSE is bevestigd’, of

 • -

  ’Vers vlees van runderen zonder been, in de vorm van spierweefsel waarvan alle aanhangend weefsel, inclusief zichtbaar zenuw- en lymfeweefsel is verwijderd’.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een partij vlees die niet verder in de handel mag worden gebracht, wordt opgeslagen en vervoerd onder de volgende voorwaarden:

  • a. de opslag en het vervoer vinden plaats onder ambtelijke verzegeling, en

  • b. het vervoer, anders dan het terugvoeren naar het land van verzending bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, vindt plaats onder begeleiding van een begeleidings- en waarschuwingsformulier, overeenkomstig het in bijlage I van deze regeling opgenomen model.

 • 2 Een partij vlees die onbruikbaar moet worden gemaakt voor voedsel voor mens en dier, als bedoeld in artikel 10, van het besluit, wordt voorzien van een stempelmerk dat het woord ’afgekeurd’ bevat.

 • 3 Een partij vlees die in Nederland wordt bestemd uitsluitend voor ander gebruik dan voor menselijke consumptie, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, wordt voorzien van een stempelmerk dat de woorden ’niet bestemd voor menselijke consumptie’ bevat en tevens de datum waarop de beslissing tot het niet verder in de handel mogen brengen van de partij

 • 5 Met betrekking tot het vervoer van een partij vlees als bedoeld in het derde lid is artikel 7, eerste lid, onderdeel a en b, van de in het vierde lid genoemde regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Het vervoer, bedoeld in het vijfde lid, vindt plaats onder begeleiding van een volledig ingevuld begeleidings- en waarschuwingsformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de in het vierde lid genoemde regeling.

 • 7 De opslag en het verwerken van een partij vlees als bedoeld in het derde lid tot een product dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, geschiedt overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid, onderdeel a, van de in het vierde lid genoemde regeling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling nadere voorwaarden voor vlees verzonden uit lid-staten van de EG, wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 april 1995.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere voorwaarden inzake vlees uit andere lid-staten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven