Regeling eisen eigenaar of houder van destructiemateriaal

[Regeling vervallen per 07-09-2003.]
Geldend van 14-04-2002 t/m 06-09-2003

Regeling eisen eigenaar of houder van destructiemateriaal

De Staatssecretaris van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 12, eerste en derde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 07-09-2003]

Artikel 1

[Vervallen per 07-09-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Destructiewet;

b. aangifteplichtige:

eigenaar of houder van hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal;

c. bedrijf:

verwerkingsbedrijf voor hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal of verwerkingsbedrijf waarin laag-risico-materiaal tot ingrediënten van diervoeder of vismeel wordt verwerkt;

d. inrichting:

inrichting waarin laag-risico-materiaal wordt gebruikt voor de bereiding van voeder voor gezelschapsdieren of technische of farmaceutische produkten.

§ 2. Aangifte, bewaring en overdracht door de aangifteplichtige van hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal

[Vervallen per 07-09-2003]

Artikel 2

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De aangifteplichtige doet van hoog-risico-materiaal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerste werkdag, volgende op de dag waarop dit materiaal als zodanig is ontstaan, aangifte bij het verwerkingbedrijf voor hoog-risico-materiaal in wiens gebied het materiaal zich bevindt.

 • 2 De aangifteplichtige doet van gespecificeerd hoog-risico-materiaal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de eerste werkdag, volgende op de dag waarop dit materiaal als zodanig is ontstaan, aangifte bij:

  • a. Rendac Bergum B.V. te Bergum(Fr.), indien hij woonplaats heeft in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland of Noord-Holland;

  • b. Rendac Son B.V. te Son, indien hij woonplaats heeft in de provincie Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant of Limburg.

 • 3 De aangifte geschiedt telefonisch onder opgave van de soort en de hoeveelheid van het materiaal alsmede van de plaats waar het zich bevindt.

 • 4 De in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, bedoelde termijn is niet van toepassing indien het hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal betreft dat op een vaste dag door het verwerkingsbedrijf, bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, bedoelde termijn, wordt opgehaald.

Artikel 3

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De aangifteplichtige deponeert het hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal op de dag dat het door het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt opgehaald op een zodanige plaats dat het vanaf de openbare verharde weg binnen het vrij bereik ligt van de laadkraan van het vervoermiddel van het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Indien door plaatselijke omstandigheden de fysieke mogelijkheid hiertoe ontbreekt, wordt tussen de aangifteplichtige en het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid een andere plaats van deponering afgesproken, waarbij uitgangspunt is dat het vervoermiddel van het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid niet verder dan één wagenlengte op het erf behoeft te komen. Bij geschillen tussen de aangifteplichtige en het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid over de plaats van deponering, zal met inachtneming van hetgeen hiervoor is gesteld, de plaats worden bepaald door Onze Minister.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien tussen de aangifteplichtige en het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid een overeenkomst is gesloten, strekkende tot het deponeren van hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal op een andere plaats. Het materiaal wordt dan telkens op die plaats gedeponeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat kadavers van slachtdieren en van voor de landbouwproduktie gehouden dieren tot het moment waarop zij worden opgehaald, op een zodanige manier zijn afgedekt dat het materiaal wordt onttrokken aan het oog van passanten en niet vrij toegankelijk is voor vogels, honden en katten. De afdekking dient door de ondernemer gemakkelijk verwijderbaar te zijn.

 • 2 De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat het hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal dat is ontstaan in slachterijen, bedrijven of inrichtingen, tot het moment waarop het wordt opgehaald op een zodanige manier wordt bewaard dat het materiaal niet vrij toegankelijk is voor anderen dan de aangifteplichtige en het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 3 In gevallen als bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt het materiaal in vaten passend in de laadinrichting van het verwerkingsbedrijf aangeboden. De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat op de vaten duidelijk is aangegeven welk type destructiemateriaal zij bevatten.

 • 4 De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat het gespecificeerd hoog-risico-materiaal op een zodanige plaats wordt aangeboden dat:

  • a. het duidelijk gescheiden en herkenbaar is van ander destructiemateriaal; en

  • b. het materiaal door het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid, apart kan worden geladen.

Artikel 4a

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat:

  • a. kadavers van slachtdieren, met uitzondering van kalveren, en van voor de landbouwproductie gehouden dieren, beide tot een gewicht van 40 kg, tot het moment waarop dit materiaal wordt opgehaald, worden bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C;

  • b. hoog-risico-materiaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c, d en e van de wet, met uitzondering van bloed, tot het moment waarop dit materiaal wordt opgehaald, wordt bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C of een inwendige temperatuur van ten hoogste 15°C;

  • c. hoog-risico-materiaal als bedoeld in onderdeel b, voor zover het betreft bloed, tot het moment waarop dit materiaal wordt opgehaald, wordt bewaard bij een inwendige temperatuur van ten hoogste 15°C;

  • d. gespecificeerd hoog-risico-materiaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en k, van de Regeling aanwijzing gespecificeerd hoog-risico-materiaal 2000, tot het moment waarop dit materiaal wordt opgehaald, wordt bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C of een inwendige temperatuur van ten hoogste 15°C.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op hoog-risico-materiaal of gespecificeerd hoog-risico-materiaal dat ontstaat op slachterijen, mits dit materiaal op dezelfde dag waarop het als zodanig is ontstaan, wordt opgehaald.

Artikel 4b

[Vervallen per 07-09-2003]

Het is verboden gespecificeerd hoog-risico-materiaal te vermengen met laag-risico-materiaal.

Artikel 5

[Vervallen per 07-09-2003]

De overdracht van hoog- of gespecificeerd hoog-risico-materiaal geschiedt door inlading in een daarvoor bestemd vervoermiddel van het verwerkingsbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 07-09-2003]

Omtrent de aangifte, het vervoer, de bewaring en de overdacht van dode honden en katten kan krachtens artikel 17 van de wet een afwijkende voorziening worden getroffen.

§ 2a. Administratie van gespecificeerd hoog-risico-materiaal

[Vervallen per 07-09-2003]

Artikel 6a

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De aangifteplichtige draagt ervoor zorg dat gespecificeerd hoog-risico-materiaal dat ontstaat in zijn slachterij of uitsnijderij wordt geadministreerd.

 • 2 De administratie, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een register waarin ten minste wordt vastgelegd:

  • a. de aard en de hoeveelheid gewogen gespecificeerd hoog-risico-materiaal;

  • b. de afleverdatum;

  • c. de naam en het adres van de ontvanger.

§ 3. Verpakking, etikettering en bewaring van laag-risico-materiaal

[Vervallen per 07-09-2003]

Artikel 7

[Vervallen per 07-09-2003]

Laag-risico-materiaal wordt bewaard in gesloten lekvrije corrosiebestendige recipiëten.

Artikel 7a

[Vervallen per 07-09-2003]

 • 1 De eigenaar of houder van gevulde, ongereinigde maagdarmpakketten, alsmede delen daarvan of mengsels daarvan met ander laag-risico-materiaal draagt ervoor zorg dat dit materiaal wordt bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C of bij een inwendige temperatuur van ten hoogste 15°C, tenzij het betreft materiaal dat binnen twaalf uren na ontstaan wordt vervoerd naar nertsvoederkeukens dan wel binnen twaalf uren na ontstaan wordt vervoerd naar een inrichting waar dit materiaal wordt gebruikt voor de bereiding van voeder voor gezelschapsdieren.

 • 2 De eigenaar of houder van ander laag-risico-materiaal dan bedoeld in het eerste lid draagt ervoor zorg dit materiaal wordt bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C, tenzij het betreft materiaal dat binnen twaalf uren na ontstaan wordt vervoerd naar een bedrijf of inrichting waar het materiaal wordt gekoeld, ingevroren, verwerkt, voorbewerkt of vervoederd.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op laag-risico-materiaal dat op dezelfde dag waarop dit materiaal als zodanig is ontstaan door de ondernemer wordt opgehaald.

Artikel 8

[Vervallen per 07-09-2003]

Laag-risico-materiaal wordt alvorens het materiaal naar een bedrijf of inrichting wordt vervoerd, voorzien van een etiket waarop de gegevens terzake van de herkomst, de aard en de datum waarop het is verkregen zijn vermeld, alsmede in letters van ten minste 2 cm hoog de woorden ’uitsluitend voor de vervaardiging van diervoeder’ of ’uitsluitend voor de vervaardiging van voeder voor gezelschaps-

dieren’ dan wel ’uitsluitend voor de vervaardiging van farmaceutische of technische produkten’.

Artikel 9

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 07-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen eigenaar of houder van destructiemateriaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina