Regeling ex artikel 21 Besluit bezoldiging politie

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling ex artikel 21 Besluit bezoldiging politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 21, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit bezoldiging politie, die zich ten behoeve van visserijcontroles op volle zee met medewerkers van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op een schip van de Koninklijke Marine bevindt, heeft aanspraak op een toelage.

  • 3 De toelage bedraagt € 16,34 voor een gedeelte van een etmaal dat minder dan 12 uren bestrijkt.

  • 4 De aanspraak op de toelage vangt aan op het tijdstip van inscheping en eindigt op het tijdstip van ontscheping.

  • 5 De uitbetaling van de toelage geschiedt op declaratiebasis.

Artikel 2

Betalingen, verricht in de periode 1 januari 1994 tot en met 31 maart 1994 op grond van de regeling van 8 september 1989 van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, nr. 1468/589 en nr. EA88/115/19, als zou deze regeling in genoemde periode nog hebben gegolden, worden gelijkgesteld met rechtsgeldig verrichte betalingen op grond van de onderhavige regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 april 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven