Instelling Werkgroep medische zorg in penitentiaire inrichtingen

Geldend van 08-04-1995 t/m heden

Instelling Werkgroep medische zorg in penitentiaire inrichtingen

De Minister van Justitie,

Overwegende dat in 1994 vier ernstige klachten bij de Nationale ombudsman zijn ingediend die alle betrekking hadden op de medische zorg in penitentiaire inrichtingen en waarbij de aanleiding was de dood van een gedetineerde;

dat onder andere deze klachten aanleiding zijn om de medische zorg in penitentiaire inrichtingen van het gevangeniswezen door te lichten, waarbij in het bijzonder aandacht dient te worden geschonken aan de organisatie van de medische zorg;

Besluit

 • 1 Een werkgroep in te stellen die in het bijzonder tot taak heeft de organisatie van de medische zorg in penitentiaire inrichtingen van het gevangeniswezen door te lichten. Daartoe verricht de werkgroep een grondige analyse van de feitelijke situatie, inventariseert zij knelpunten en risicofactoren, doet zij voorstellen omtrent interne mogelijkheden ter verbetering van de situatie, geeft zij een voorzet tot formulering van kwaliteitscriteria waaraan de organisatie van de medische zorg moet voldoen en geeft zij een voorzet om de wijze waarop aan kwaliteitscriteria invulling wordt gegeven, periodiek te evalueren.

 • 2 Tot voorzitter van de werkgroep te benoemen:

  mr. G.J. van Dinter.

  Tot leden van de werkgroep te benoemen:

  A.N.G. van den Broek (algemeen directeur PI Het Sticht), drs. A.P.J.M. de Wijs (algemeen directeur PI Dordrecht i.o.), Th.J. de Man (arts, Geneeskundig Inspecteur Dienst Justitiële Inrichtin-gen).

  Tot adviseur van de werkgroep te benoemen:

  G.H.A. Siemons (arts, Hoofdinspecteur voor de Curatieve en Preventieve Gezondheidszorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg).

  Tot secretarissen van de werkgroep te benoemen:

  drs. A. Ph. Bruinsma (Bureau kwaliteit Dienst Justitiële Inrichtingen), mw. mr. C.A. Schreuder (Juridische Zaken Dienst Justitiële Inrichtingen).

 • 3 Te bepalen dat de werkgroep voor september 1995 haar eindrapport uitbrengt aan de Minister van Justitie.

 • 4 Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het is gedagtekend.

’s-Gravenhage, 7 april 1995

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina