Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 23-12-2005 t/m 16-10-2007

Besluit van 6 april 1995, houdende beginselen voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 oktober 1994, No. J. 9416 843, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijn nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230), op richtlijn nr. 94/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 tot vaststelling van Bijlage VI bij Richtlijn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 227) en op artikel 3a, eerste en tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

De Raad van State gehoord (advies van 11 januari 1995, no. W11.94.0656);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 1995, No. J. 95 892, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 1 Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet, maakt het college gebruik van de uniforme beginselen, zoals vastgesteld in bijlage VI bij de richtlijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Bij regeling van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen voor de uitvoering van dit besluit overeenkomstig de in artikel 3a, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de wet vastgestelde wijze, nadere regels worden gesteld:

  • a. voor de uitwerking van de uniforme beginselen, of

  • b. met het oog op de nationaal specifieke agrarische, fytosanitaire, of ecologische, waaronder klimatologische, omstandigheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1995.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 6 april 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de negende mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven