Terugbetalingsregeling opleidingskosten artsen RBB

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 21-04-1995 t/m 31-12-2019

Terugbetalingsregeling opleidingskosten artsen RBB

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) voor haar dienstuitoefening gebruik maakt van artsen die als bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige zijn geregistreerd;

 • dat het aantal geregistreerde bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen op de arbeidsmarkt klein is;

 • dat het voorgaande betekent dat de RBB in beginsel zelf het door haar gewenste aantal artsen dient op te leiden tot geregistreerd bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige;

 • dat aan de opleiding van artsen tot geregistreerd bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige hoge kosten verbonden zijn zodat daarmee een hoge investering gemoeid is;

 • dat het in verband met deze hoge investering gewenst is dat de arts na afronding van de opleiding tot bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige voor enige tijd verbonden blijft aan de RBB;

Gehoord de Bijzondere Commissie als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 66a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In dit besluit: wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken;

b. het ministerie:

het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

c. de RBB:

de Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst

d. het bevoegd gezag:

de directeur RBB;

e. de betrokkene:

de ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, werkzaam als arts bij de RBB;

f. opleiding:

de opleiding Sociale Geneeskunde, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en/of de opleiding Verzekeringsgeneeskunde;

g. opleidingskosten:

de vergoeding waarop betrokkene aanspraak heeft in verband met het volgen van een opleiding;

h. beëindiging van het dienstverband:
 • -

  ontslag op eigen verzoek;

 • -

  ontslag dat oneervol wordt verleend;

 • -

  het op verzoek van de ambtenaar niet verlengen van de tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd, respectievelijk het op verzoek van de ambtenaar niet wijzigen van een dergelijke aanstelling in een aanstelling in vaste dienst.

Paragraaf 2. De opdracht tot het volgen van een opleiding

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De opdracht om de opleiding tot bedrijfsarts en/of verzekeringsdeskundige te volgen wordt – onder vermelding van de daarmee gepaard gaande opleidingskosten en terugbetalingsverplichting – uitsluitend schriftelijk gegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De kosten van de opleiding komen voor rekening van de RBB.

Paragraaf 3. De terugbetalingsclausule

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De betrokkene is verplicht de door de RBB betaalde opleidingskosten – tot een maximum van het bedrag als bedoeld in artikel 2 – terug te betalen indien:

 • a. zijn dienstverband wordt beëindigd voordat de opleiding met goed gevolg is afgesloten;

 • b. zijn dienstverband wordt beëindigd binnen drie jaren na het afsluiten of afbreken van de opleiding.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De hoogte van het terug te betalen bedrag van de opleidingskosten in het geval als is bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, bedraagt het in artikel 2 bedoelde bedrag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De hoogte van het terug te betalen bedrag van de opleidingskosten in het geval als is bedoeld in artikel 4, aanhef en onder b, bedraagt éénzesendertigste deel van het in artikel 2 bedoelde bedrag voor elke maand dat het dienstverband van betrokkene eerder wordt beëindigd binnen de termijn van drie jaren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De terugbetaling kan op verzoek van de betrokkene plaatsvinden in termijnen van een maand met een looptijd van maximaal twee jaren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In bepaalde, door het bevoegd gezag te beoordelen gevallen, kan van de verplichting tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten worden afgezien.

Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1995.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Terugbetalingsregeling opleidingskosten artsen RBB.

’s-Gravenhage, 4 april 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven