Intrekking Beschikking jaarlijkse bijdrage bestaande eigen woningen en wijziging Regeling overgangsbepalingen woninggebonden subsidies

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 13-07-1995 t/m 12-12-2008

De Regeling tot intrekking van de Beschikking jaarlijkse bijdrage bestaande eigen woningen en wijziging van de Regeling overgangsbepalingen woninggebonden subsidies (beëindiging verlening jaarlijkse bijdragen aan opvolgende eigenaren van gesubsidieerde koopwoningen) van 3 april 1995, no. MJZ 31395019, is toegevoegd aan de circulaire aan de colleges van burgemeester en wethouders van 3 april 1995, MG95-09, Beëindiging mogelijkheid toekenning van subsidie aan een opvolgend eigenaar-bewoner bij verkoop van een premiekoopwoning m.i.v. 1 juli 1995.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 In deze regeling wordt onder de overdracht van de eigendom van een woning mede verstaan:

  • a. de overdracht van het erfpachtsrecht op het perceel grond waarop die woning is gebouwd;

  • b. de overdracht van het lidmaatschap van een coöperatie met daaraan verbonden het gebruik van die woning, of

  • c. de overdracht van het appartementsrecht met betrekking tot die woning.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling geldt als tijdstip van de overdracht van de eigendom van een woning het tijdstip van het notarieel verlijden van de betrokken akte van levering.

Artikel II

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Beschikking jaarlijkse bijdrage bestaande eigen woningen wordt ingetrokken.

 • 2 De in het eerste lid genoemde regeling blijft van toepassing op elke woning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die regeling, waarvan de eigendom vóór 1 juli 1995 is overgedragen aan de begunstigde in de zin van artikel 13 van die regeling, indien de aanvraag om verstrekking van een jaarlijkse bijdrage op voet van die regeling binnen drie maanden na de inschrijving van de betrokken akte van levering in de openbare registers wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin die woning gelegen is.

 • 3 De in het eerste lid genoemde regeling blijft van toepassing op elke woning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van die regeling, waarvan de eigendom op of na 1 juli 1995 en vóór 1 januari 1996 wordt overgedragen aan de begunstigde in de zin van artikel 13 van die regeling, indien:

  • a. de aanvraag om verstrekking van een jaarlijkse bijdrage op voet van die regeling binnen drie maanden na de inschrijving van de betrokken akte van levering in de openbare registers wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin die woning gelegen is en

  • b. in die aanvraag ten genoegen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aannemelijk wordt gemaakt dat uiterlijk op 7 april 1995 een schriftelijke afspraak tussen de verkoper van de betrokken woning en de begunstigde is gemaakt die inhoudt dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt op of na 1 juli 1995 en vóór 1 januari 1996.

Artikel III

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 [Red: Wijzigt de Regeling overgangsbepalingen woninggebonden subsidies.]

 • 2 De artikelen 29 tot en met 34 en 36 tot en met 49 van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 blijven van toepassing op elke woning als bedoeld in artikel 30 van die regeling, waarvan de eigendom vóór 1 juli 1995 is overgedragen aan de begunstigde in de zin van artikel 38 van die regeling, indien de aanvraag om verstrekking van een jaarlijkse bijdrage op voet van die artikelen binnen drie maanden na de inschrijving van de betrokken akte van levering in de openbare registers wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin die woning gelegen is.

 • 3 De in het tweede lid genoemde artikelen blijven van toepassing op elke woning als bedoeld in artikel 30 van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984, waarvan de eigendom op of na 1 juli 1995 en vóór 1 januari 1996 wordt overgedragen aan de begunstigde in de zin van artikel 38 van die regeling, indien:

  • a. de aanvraag om verstrekking van een jaarlijkse bijdrage op voet van die artikelen binnen drie maanden na de inschrijving van de betrokken akte van levering in de openbare registers wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin die woning gelegen is en

  • b. in die aanvraag ten genoegen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aannemelijk wordt gemaakt dat uiterlijk op 7 april 1995 een schriftelijke afspraak tussen de verkoper van de betrokken woning en de begunstigde is gemaakt die inhoudt dat de eigendomsoverdracht plaatsvindt op of na 1 juli 1995 en vóór 1 januari 1996.

Artikel V

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 april 1995

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Naar boven