Gezamenlijke regeling aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek in een ander land van het Koninkrijk

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Gezamenlijke regeling aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek in een ander land van het Koninkrijk

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën van Aruba;

Gelet op artikel 37, tweede lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk,

Besluiten:

Artikel 2

Een verzoek tot aanwezigheid van ambtenaren van het ene land bij een onderzoek op het grondgebied van één van de andere landen wordt slechts gedaan in gevallen waarin er gegronde aanwijzingen zijn dat sprake is van belastingontduiking of belastingontgaan van beduidende omvang, waarbij de complexiteit van de zaak, al dan niet in samenhang met dreigende termijnoverschrijding, een dergelijke aanwezigheid wenselijk maakt.

Toepassing van deze regeling in andere dan de bovenomschreven gevallen is slechts mogelijk nadat de bevoegde autoriteiten hierover overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 3

Het verzoek tot aanwezigheid van een ambtenaar wordt schriftelijk gedaan en maakt deel uit van een verzoek om een bepaald onderzoek in te stellen.

Artikel 4

Het verzoek bevat een motivering voor de verlangde aanwezigheid en vermeldt de stappen welke het verzoekende land heeft ondernomen om de gewenste informatie te verkrijgen.

Artikel 5

Het verzoekende land zal in gelijksoortige gevallen ambtenaren van het aangezochte land toelaten.

Artikel 6

Het onderzoek wordt verricht door ambtenaren van het aangezochte land. De bezoekende ambtenaren zijn bevoegd aanwezig te zijn bij een onderzoek ingesteld ter voldoening aan een gedaan verzoek om inlichtingen.

Artikel 7

De bezoekende ambtenaren zijn slechts aanwezig bij die onderdelen van het onderzoek in het aangezochte land die voor het onderzoek in het verzoekende land van belang zijn.

Artikel 8

Aan de bezoekende ambtenaren wordt, met inachtneming van artikel 38, tweede lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk, op verzoek inzage verstrekt van bescheiden, die in het kader van het onderzoek in het verzoekende land van belang zijn. Desgevraagd verstrekken de bevoegde autoriteiten van het aangezochte land kopieën dan wel afschriften van de door de bezoekende ambtenaren geïdentificeerde bescheiden aan de verzoekende bevoegde autoriteiten.

Artikel 9

Het verzoekende land zal de tijdens het onderzoek verkregen informatie door zijn ambtenaren niet gebruiken voordat deze door het aangezochte land is verstrekt.

Artikel 10

Ambtenaren die aanwezig zullen zijn op het grondgebied van een ander land worden expliciet daartoe aangewezen en moeten zijn voorzien van een offici-ele machtiging waaruit blijkt dat zij optreden namens het verzoekende land.

Artikel 11

De ambtenaren die aanwezig zijn op het grondgebied van een ander land op grond van deze regeling, genieten dezelfde bescherming en bijstand als die welke de wettelijke voorschriften van het land waar zij optreden toekennen aan de ambtenaren van het land zelf. Met betrekking tot eventuele strafbare feiten die ten aanzien van die ambtenaren zouden worden begaan of die zij zelf mochten begaan staan zij gelijk met de ambtenaren van het land waar zij zich bevinden.

Artikel 12

In alle gevallen moeten de ambtenaren hun ambtelijke kwaliteit kunnen aantonen door middel van een akte van aanstelling of een ander legitimatiebewijs, dat hun door de dienst waartoe zij behoren is verstrekt.

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij is afgekondigd.

Artikel 14

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gezamenlijke regeling aanwezigheid van ambtenaren bij onderzoek in een ander land van het Koninkrijk.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 1995

De

Staatssecretaris

van Financiën van Nederland,

W.A. Vermeend

De

Minister

van Financiën van de Nederlandse Antillen,
namens deze,
De Gevolmachtigde

Minister

van de Nederlandse Antillen,

C.P. de Haseth.

De

Minister

van Financiën van Aruba,
namens deze,
De Gevolmachtigde

Minister

van Aruba, A.G.

Croes.

Naar boven