Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 9 maart 1995, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de budgettering van ten laste van het Rijk komende werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, alsmede de instelling van een participatiefonds ten behoeve van de beheersing van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, in verband met het terugdringen van de ten laste van het Rijk komende kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, gewenst is de werkloosheidsuitkeringen en herplaatsingswachtgelden in beginsel ten laste te doen komen van het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs en voor beroepsonderwijs of volwasseneneducatie, alsmede van het bestuur van een landelijk orgaan en van een onderwijsverzorgingsinstelling;

dat het daartoe tevens gewenst is het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs en voor beroepsonderwijs of volwasseneneducatie, alsmede het bestuur van een landelijk orgaan en van een onderwijsverzorgingsinstelling te doen deelnemen aan een participatiefonds;

dat het in verband met die verantwoordelijkheid voor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen en herplaatsingswachtgelden en de instelling van dat participatiefonds wenselijk is de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 en de Wet op de onderwijsverzorging te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV. Wijziging Wet op het cursorisch beroepsonderwijs

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V. Wijziging Kaderwet volwasseneneducatie 1991

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI. Wijziging Wet op de onderwijsverzorging

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII. Wijziging wetsvoorstel sociale vernieuwing volwasseneneducatie

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX. Afvloeiingsregelingen en invoering bestuursaanstelling

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XI. Invoering artikel 18a KVE 1991

Artikel 18a van de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 vindt toepassing naar aanleiding van een vermindering van de bijdragen waartoe de gemeentebesturen op grond van artikel 21, eerste lid, van die wet in het jaar 1995 hebben beslist.

Artikel XII. Functioneren rechtspersoon en vervallen Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel III, onderdeel K, artikel IV, onderdeel N wat betreft de invoeging van "96f.4," en onderdeel O, en artikel V, onderdelen A en B, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerken tot en met 1 augustus 1994.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 9 maart 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de eenendertigste maart 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven