Mandaatregeling Informatie Beheer Groep betreffende bevoegdheidsverklaring buitenlandse bevoegdheden

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 06-02-1995 t/m 31-12-2009

Mandaatregeling Informatie Beheer Groep betreffende bevoegdheidsverklaring buitenlandse bevoegdheden

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

b. Informatie Beheer Groep:

de rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank

c. hoofddirectie:

het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 7 Wet Verzelfstandiging Informatiseringsbank

d. (onder)mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen.

Artikel 2. Taak/bevoegdheden

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Informatie Beheer Groep is belast met het namens de minister uitvoeren van:

  • a. het verlenen van onderwijsbevoegdheden voor wat betreft het primair onderwijs op grond van buitenlandse diploma's behaald in een der landen van de EU of EVA;

  • b. het verlenen van onderwijsbevoegdheden voor wat betreft het primair onderwijs op grond van diploma's behaald in andere landen dan die van de EU of EVA;

  • c. het verlenen van tijdelijke bevoegdheid voor het geven van OETC in het primair onderwijs op grond van buitenlandse diploma's;

  • d. het verlenen van onderwijsbevoegdheden voor wat betreft het voortgezet (speciaal) onderwijs op grond van buitenlandse diploma's behaald in een der landen van de EU en EVA;

  • e. het verlenen van onderwijsbevoegdheden voor wat betreft het voortgezet (speciaal) onderwijs op grond van diploma's behaald in andere landen dan die van de EU en EVA;

  • f. het verstrekken van benoembaarheidsverklaringen voor wat betreft het middelbaar beroepsonderwijs op grond van diploma's behaald in een der landen van de EU en EVA;

  • g. het verstrekken van benoembaarheidsverklaringen voor wat betreft het middelbaar beroepsonderwijs op grond van diploma's behaald in andere landen dan die van de EU of EVA;

  • h. het verstrekken van benoembaarheidsverklaringen voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs op grond van buitenlandse diploma's behaald in een der landen van de EU of EVA;

  • i. het verstrekken van benoembaarheidsverklaringen voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs op grond van diploma's behaald in andere landen dan die van de EU en EVA;

  • j. het afgeven van verklaringen met betrekking tot in Nederland behaalde onderwijsbevoegdheden ten behoeve van emigranten.

 • 2 De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep is terzake van de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken bevoegd om in naam van de minister besluiten te nemen, en bezwaarschriften en beroepszaken die tegen deze besluiten worden ingediend, af te handelen.

Artikel 3. Besluiten op grond van deze regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Een krachtens deze regeling genomen besluit geldt als een besluit van de minister.

 • 2 Een krachtens deze regeling genomen besluit vermeldt dat het besluit namens de minister is genomen.

Artikel 4. Aanwijzingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De minister of zijn vertegenwoordiger kan de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep per geval of in het algemeen instructies geven terzake van de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 2.

Artikel 5. Inlichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep verschaft de minister of zijn vertegenwoordiger op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid.

Artikel 6. Ondermandaat

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De hoofddirectie kan ondermandaat verlenen aan personen binnen de organisatorische eenheid van de Informatie Beheer Groep, die zich bezighoudt met de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken.

 • 2 Ondermandaat wordt schriftelijk verleend, gewijzigd en ingetrokken.

Artikel 7. Vertegenwoordiging in en buiten rechte

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De hoofddirectie is bevoegd om de minister terzake van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 2 in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 2 De hoofddirectie van de Informatie Beheergroep kan daartoe medewerkers, die in dienst zijn van de Informatie Beheer Groep, machtigen.

Artikel 8. Bevoegdheden mandaatgever

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid ook zelf uit te oefenen. De minister kan de mandaatverlening te allen tijde beëindigen.

Deze beëindiging geschiedt schriftelijk.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 februari 1995 en werkt terug tot 1 juni 1994.

Artikel 10. Publikatie

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit zal, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, worden gepubliceerd in het publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven