Regeling landbouwtelling 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 03-12-2023.
Geldend van 02-04-1995 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1995

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Mede gelet op verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (PbEG L 56), laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 94/677/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1994 (PbEG L 269);

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. regiomanager:

regiomanager van de Dienst Uitvoering Regelingen in wiens regio het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige is geregistreerd;

c. teller:

degene die in opdracht van de regiomanager, als bedoeld onder b, is belast met taken in het kader van de uitvoering van de landbouwtelling;

d. oproepformulier:

het als bijlage I opgenomen modelformulier;

e. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage II opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in land- en tuinbouw of het door de opgaveplichtige bij de teller, als bedoeld onder c, te ondertekenen computeruitdraai waarop de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens staan vermeld;

f. hulpformulier:

het als bijlage III opgenomen hulpformulier behorend bij het beschrijvingsbiljet;

g. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel e, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is toegezonden;

h. zittingsdag:

dag waarop de opgaveplichtige is uitgenodigd om op de daartoe aangegeven plaats de landbouwtellingsgegevens te verstrekken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 3 april 1995 tot en met 30 juni 1995 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een opgaveplichtige wordt in kennis gesteld van de zittingsdag van de landbouwtelling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

  • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door de teller anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door de teller gestelde aanwijzingen in acht.

  • 3 In tegenstelling tot het bepaalde in het tweede lid verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet, onder C Veestapel, gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van de vroegste zittingsdag waarvoor hij is opgeroepen.

  • 4 De opgaveplichtige ondertekent op de zittingsdag het beschrijvingsbiljet en levert dat in bij de teller.

  • 5 Indien het beschrijvingsbiljet aan de opgaveplichtige is toegezonden, levert hij dat ingevuld en ondertekend binnen vijf dagen na ontvangst in bij de regiomanager.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Indien de opgaveplichtige op de zittingsdag niet alle op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens kan verstrekken, geldt de procedure zoals vermeld in artikel 4, tweede, derde en vierde lid, voor de gegevens die hij wel heeft verstrekt.

  • 2 De opgaveplichtige krijgt op de zittingsdag door de teller het hulpformulier uitgereikt voor de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens die hij niet heeft kunnen verstrekken.

  • 3 De opgaveplichtige verstrekt de op het hulpformulier gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het formulier of door de teller anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het formulier of door de teller gestelde aanwijzingen in acht.

  • 4 De opgaveplichtige ondertekent het aan hem uitgereikte hulpformulier en levert dat binnen twee weken in bij de regiomanager.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1320 ecu totaal bruto standaardsaldo.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 maart 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voor deze,

T.H.J. Joustra

I.

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in het modeloproepformulier (bijlage I) opgenomen gegevens zijn met uitzondering van het voorblad en het achterblad identiek aan de gegevens die zijn opgenomen in de rubrieken A tot en met I van het hierna afgedrukte modelbeschrijvingsbiljet (bijlage II). Die identieke gegevens van bijlage I zijn hieronder niet afgedrukt.

[Red: Raadpleeg voor het formulier de gedrukte Staatscourant 1995/65.]

IV. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behove van de Landbouwtelling 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1995/65.]

V. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van landbouwtelling 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1995/65.]

Naar boven