Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2018

Besluit van 24 maart 1995, houdende regels inzake de bezoldiging van de burgemeester die tevens de betrekking van secretaris in die gemeente bekleedt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 15 december 1994, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, nr. BK94/2647;

Gelet op artikel 66 van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1995, no. W04.95.0004);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 15 maart 1995, DGOB/KZ, nr. BK94/2647;

Hebben goedgevonden en verstaan

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

  • b. burgemeester/secretaris: de burgemeester die tevens het ambt van secretaris bekleedt in een bij koninklijk besluit daartoe aangewezen gemeente;

  • c. bezoldiging: het bedrag per maand, waarop een burgemeester/secretaris met inachtneming van de artikelen 2 en 3 van dit besluit aanspraak kan maken;

  • d. het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De bezoldiging van de burgemeester/secretaris bedraagt, met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 13 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994:

  • a. in de inwonersklasse 2001 – 4000 : € 4 254,64;

  • b. in de inwonersklasse 4001 – 8000 : € 4 703,89.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 maart 1995

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage behorende bij het Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Bezoldiging van de burgemeester/secretaris per 1 januari 1994

Inwonersklasse

Salarisanciënniteit

   

0

1

2

3

4

5

6

1.

0-2 000

7073

7256

7439

7623

7852

7973

8088

2.

2 001-4 000

7852

7973

8088

8318

8548

8795

9037

3.

4 001-8 000

8318

8548

8795

9037

9287

9543

9851

Naar boven