Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1992 en 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 05-04-1995 t/m 23-01-2004

Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1992 en 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat voor de heffingsperioden 1991/1992 en 1992/1993 voor wat betreft de rechtstreekse verkoop toepassing kan worden gegeven aan artikel 4 bis van de Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984, houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van de Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG L 90);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor deze regeling wordt voor zover van belang de begripsomschrijving overgenomen van artikel 1 van de Beschikking superheffing 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Behoudens het bepaalde in artikel 3 blijft de inning van een heffing als bedoeld in artikel 4 van de Beschikking superheffing 1988 voor de heffingsperioden 1991/1992 en 1992/1993 achterwege.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 blijft bij producenten,

  • -

    die in verband met een overtreding van de voorschriften van de Beschikking superheffing 1988 in één van de in artikel 2 genoemde heffingsperioden of in beide in artikel 2 genoemde heffingsperioden aan de voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging, als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht hebben voldaan of,

  • -

    van wie vorenbedoelde overtreding in een gerechtelijke procedure bewezen is verklaard, de inning van de in artikel 2 bedoelde heffing voor de heffingsperiode waarop het vorenbedoelde verval van recht tot strafvordering onderscheidenlijk de vorenbedoelde bewezenverklaring betrekking heeft, niet achterwege.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1992 en 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 1995

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven