Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (drukvaten van eenvoudige vorm)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geldend van 07-04-1995 t/m 31-12-2002

Besluit van 22 maart 1995, houdende wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (drukvaten van eenvoudige vorm)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 januari 1995, nr. 95002833 WJA/W;

Gelet op de richtlijn nr. 87/404/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm (PbEG L 220) alsmede op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1995, nr. W10.95.0025);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 maart 1995, nr. 95018643 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2003]

  • 1 Het verbod gesteld in artikel 90a, tweede lid, van het Mijnreglement continentaal plat geldt tot 1 juli 2002 niet voor het gebruiken of voorhanden hebben van drukvaten, welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig de tot dan toe geldende regels in de handel zijn gebracht, tenzij:

    • a. zij na dat tijdstip een ingrijpende wijziging of reparatie hebben ondergaan, of

    • b. zij zijn voorzien van een merk van afkeuring.

  • 2 De in het eerste lid genoemde termijn kan door Onze Minister van Economische Zaken worden verlengd.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de zesde april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina