Regeling tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-06-2009 t/m 30-04-2013

Regeling tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Staatssecretaris van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Voor de toepassing van deze Regeling wordt verstaan onder tolken: zij die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie worden ingeschakeld bij het horen van vreemdelingen in het kader van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Aan tolken wordt voor de duur van verrichte tolkwerkzaamheden op of na 1 oktober 2003 een vergoeding van € 43,89 per uur toegekend.

 • 2 In afwijking van het onder lid 1 gestelde, wordt aan tolken die korter dan een half jaar tolkwerkzaamheden ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verrichten en niet opgenomen zijn in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) voor tolkwerkzaamheden een vergoeding van € 30,22 per uur toegekend.

 • 3 De duur van de tolkdienst wordt zonder afronding berekend in minuten.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Korte (koffie-)pauzes worden doorbetaald, langere (lunch-)pauzes worden niet vergoed. De duur van de lunchpauze bedraagt maximaal een uur en wordt voorafgaand aan de pauze door de Immigratie- en Naturalisatiedienst kenbaar gemaakt aan de tolk.

 • 2 De tolk heeft recht op vergoeding vanaf het moment dat hij op de geplande tijd aanwezig is, totdat hem kenbaar wordt gemaakt dat er geen gebruik meer van zijn diensten zal worden gemaakt. Buiten de situatie op de aanmeldcentra wordt de tijd tussen twee gehoren in niet vergoed, tenzij expliciet aan de tolk is gevraagd zich ter beschikking te houden. Een tolk wordt niet aangemerkt als beschikbaar voor een tolkdienst indien hij tezelfdertijd al een andere (telefonische) tolkdienst verricht.

 • 3 Bij annulering van de opdracht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst minder dan drie uur voor de geplande aanvang, heeft de tolk recht op vergoeding van de reistijd en -kosten van zijn gebruikelijke wijze van vervoer – ook indien de reis niet (volledig) is gemaakt. Wanneer de geplande aanvangstijd van de opdracht nog niet is aangebroken ten tijde van de annulering, heeft de tolk daarnaast recht op vergoeding van een half uur werktijd. Wanneer de aanvangstijd wel is verstreken en de tolk op deze tijd op de opdrachtlocatie aanwezig is, heeft hij – buiten bovenvermelde reisvergoeding – recht op vergoeding van een uur werktijd, of zoveel langer als na dat uur op verzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst door de tolk is gewacht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

De vergoeding voor tolkwerkzaamheden als bedoeld in artikel 2 wordt met de helft verhoogd voor werkzaamheden die worden verricht op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Voor tolkwerkzaamheden bij bezwaarschriftprocedures wordt de geplande tijd uitbetaald, met een minimum van een half uur.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Voor het totale aantal reisuren, verminderd met één uur, tussen het GBA-adres van de tolk (danwel het adres waar de voorafgaande opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is verricht wanneer er direct is doorgereisd) en de plaats van gehoor van de vreemdeling, geldt per reisuur een vergoeding van 50% van het tarief waarvoor de tolk werkt. Ook indien de tolk op één dag op meerdere plaatsen van gehoor werkzaam is, wordt voor die dag maximaal één uur in mindering gebracht op het totale aantal reisuren.

 • 2 Basis voor de reistijdberekening is de reistijd volgens de weergave van de snelste route volgens de ANWB-routeplanner (wanneer met eigen vervoer wordt gereisd) en de website 9292ov.nl (wanneer met openbaar vervoer wordt gereisd).

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien de reisuren als bedoeld in artikel 7 in de weekeinden en op algemeen erkende feestdagen worden gemaakt, geldt dat de bedragen waarop de tolk recht heeft ingevolge artikel 7 worden verhoogd met 50%.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 De reiskostenvergoeding is gebaseerd op de maximale fiscale vrijstelling per kilometer wanneer met eigen vervoer wordt gereisd, danwel de kosten van een openbaar-vervoersbewijs voor een retour tweede klas tegen vol tarief en/of een bus- of ov-chipkaart, met uitzondering van de situatie wanneer is gereisd met een ov-studentenjaarkaart die door de overheid aan de tolk kosteloos ter beschikking is gesteld. In dat geval heeft de tolk slechts recht op vergoeding van de reistijd per openbaar vervoer.

 • 2 In afwijking van het gestelde in artikel 9.1 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, wanneer zij vaststelt dat een opdrachtlocatie slecht bereikbaar is per openbaar vervoer, een andere reiskostenvergoeding vaststellen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 De bedragen genoemd in deze Regeling worden verhoogd met de omzetbelasting voor zover de tolk deze uit hoofde van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigd is en hij voorafgaand aan het indienen van de declaratie zijn BTW-nummer heeft opgegeven.

 • 2 De tolk die BTW-plichtig is en aan wie nog geen BTW-nummer is toegekend, verstrekt dit BTW-nummer binnen dertig dagen na toekenning aan de IND.

 • 3 De IND is niet aansprakelijk voor een naheffingsaanslag BTW die aan de tolk wordt opgelegd indien de tolk zijn BTW-plichtigheid en zijn BTW-nummer niet op de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 Declaraties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het verrichten van de tolkwerkzaamheden waarop de declaratie betrekking heeft, te worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie. Over de vorm en de inhoud waaraan declaraties dienen te voldoen, kunnen nadere richtlijnen worden gegeven.

 • 2 Declaraties worden slechts betaalbaar gesteld indien opdracht tot het verrichten van tolkwerkzaamheden is verkregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-05-2013]

De Regeling tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst van 22 maart 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 14

[Vervallen per 01-05-2013]

Deze Regeling kan worden aangehaald als: Regeling tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-05-2013]

Deze Regeling treedt in werking op 1 april 1995 en zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 1995

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E.A.M. Schmitz

Terug naar begin van de pagina