Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 06-05-1995 t/m 31-12-2007

Besluit van 20 maart 1995, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van een aantal andere algemene maatregelen van bestuur (herstel van enkele onvolkomenheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 1994, nr. MJZ09n94037, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 8.2, tweede lid, en 8.44 van de Wet milieubeheer en, voor zover het betreft de artikelen I, onder A, V, VI en VII, op de Wet geluidhinder;

De Raad van State gehoord (advies van 28 december 1994, no. W08.94.0690);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 maart 1995, nr. MJZ 14395035, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van een maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

  • 3 Indien de aanvraag tot het geven van een beschikking waarop dit besluit betrekking heeft, is ingediend of het voornemen tot het geven van een zodanige beschikking krachtens wettelijk voorschrift aan degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, is bekend gemaakt na 1 maart 1993 maar voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, blijft - indien de beschikking op de aanvraag, onderscheidenlijk naar aanleiding van het voornemen nog niet is gegeven - het tot dat tijdstip met betrekking tot zodanige beschikkingen geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk is geworden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 1995

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de zesde april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven