Openbaarheid archiefbescheiden Militair Gezag

Geldend van 02-06-1995 t/m heden

Openbaarheid archiefbescheiden Militair Gezag

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7a, tweede lid, van de Archiefwet 1962,

Gehoord de Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

De beheerder van een rijksarchiefbewaarplaats bepaalt welke van de daar berustende archiefbescheiden van het Militair Gezag slechts beperkt openbaar kunnen zijn met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 2

Tot 1 januari 2021 mogen de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden slechts worden geraadpleegd door de verzoeker die schriftelijk heeft verklaard:

  • a. dat uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor het door de verzoeker aangegeven doel zullen worden aangewend;

  • b. dat hij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;

  • c. dat hij niet tot publikatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats;

  • d. dat hij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publikatie is verkregen slechts voor eigenstudie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen;

  • e. dat hij de Staat der Nederlanden vrijwaart voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden tengevolge van de raadpleging door de verzoeker.

Artikel 3

Tot 1 januari 2021 mogen van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden slechts met toestemming van de beheerder van de rijksarchiefbewaarplaats en onder door hem te bepalen voorwaarden, reprodukties worden vervaardigd.

Artikel 4

De overige aan de openbaarheid van de in de rijksarchiefbewaarplaatsen berustende archiefbescheiden van het Militair Gezag gestelde beperkingen worden opgeheven.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het met de bijbehorende toelichting wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,

F.C.J. Ketelaar

Terug naar begin van de pagina