Regeling stoffenlijsten en concentraties schadelijke vloeistoffen

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 20-12-2003 t/m 16-09-2008

Regeling vaststelling stoffenlijsten en waarden concentraties schadelijke vloeistoffen

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Als schadelijke vloeistoffen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, worden de stoffen aangewezen die met A, B, C of D zijn aangeduid in kolom c van Hoofdstuk 17 of Hoofdstuk 18 van de bij resolutie MEPC.19(22) van de Mariene Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (International Bulk Chemical Code).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Als vloeistoffen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, worden de stoffen aangewezen die met III zijn aangeduid in kolom c van Hoofdstuk 17 of Hoofdstuk 18 van de code, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Als olie-achtige stoffen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen, worden de stoffen aangewezen die met bb zijn aangeduid in kolom a van Hoofdstuk 17 of Hoofdstuk 18 van de code, bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

De concentratie van de vloeistof in het af te geven mengsel van categorie A moet buiten een bijzonder gebied zijn gedaald tot of onder 0,1%, met uitzondering van Phosphorus, yellow or white, waarvoor de concentratie moet zijn gedaald tot onder 0,01%. De concentraties zijn aangegeven in procenten gewicht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

De concentratie van de vloeistof in het af te geven mengsel van categorie A moet binnen een bijzonder gebied zijn gedaald tot of onder 0,05%, met uitzondering van Phosphorus, yellow or white, waarvoor de concentratie moet zijn gedaald tot of onder 0,005%. De concentraties zijn aangegeven in procenten gewicht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

  • 1 Een wijziging van Hoofdstuk 17 of Hoofdstuk 18 van de code, bedoeld in artikel 1, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop de betrokken wijziging internationaal in werking treedt.

  • 2 Van een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

De code, bedoeld in artikel 1, en de wijzigingen daarop liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stoffenlijsten en concentraties schadelijke vloeistoffen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 17-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 maart 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven