Uitvoeringsregeling vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 28-07-2001 t/m 16-10-2007

Uitvoeringsregeling vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 9 van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen en artikel 6a van de Plantenziektenwet;

Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen;

b. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. agrarisch opleidingscentrum:

een opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3. van de Wet educatie beroepsonderwijs;

d. deelkwalificatie Gewasbescherming:

deelkwalificatie Gewasbescherming zoals vastgesteld in de bijlage bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 2000.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikelen 6, 7 of 8 van het besluit wordt gedaan door toezending of afgifte aan het Districtshoofd van één van de districtskantoren van de Plantenziektenkundige Dienst van de volgende bescheiden:

  • a. een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, op een districtskantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te verkrijgen;

  • b. een recente pasfoto van de aanvrager;

  • c. een identiteitsbewijs van de aanvrager of goed leesbare kopie daarvan;

   en voor zover van toepassing:

  • d. de relevante diploma's, certificaten, getuigschriften of de verklaring van vakbekwaamheid, genoemd in artikel 6, eerste tot en met vierde lid van het besluit of gewaarmerkte afschriften daarvan;

  • e. in het buitenland behaalde diploma's of getuigschriften als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid van het besluit of gewaarmerkte afschriften daarvan, op aanvraag voorzien van een cijferlijst of vakinhoudelijke informatie;

  • f. een schriftelijk stuk als bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid van het besluit waarmee ten genoege van de Minister wordt aangetoond dat de aanvrager op 1 januari 1994 beheerder van een loonbedrijf onderscheidenlijk beheerder van een verkooppunt van bestrijdingsmiddelen was of

  • g. de verklaring van een Agrarisch Opleidingscentrum, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het besluit.

 • 2 Een aanvraag tot verlenging van de vergunningen genoemd in artikel 4a wordt gedaan door toezending of afgifte aan het Districtshoofd van één van de districtskantoren van de Plantenziektenkundige Dienst van de volgende bescheiden:

  • a. een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, op een districtskantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te verkrijgen;

  • b. een recente pasfoto van de aanvrager;

  • c. een identiteitsbewijs van de aanvrager of een goed leesbare kopie daarvan, en

  • d. het relevante getuigschrift of een gewaarmerkt afschrift daarvan of in plaats hiervan een in artikel 7, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen bedoeld document, op aanvraag voorzien van een cijferlijst of vakinhoudelijke informatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een volledige aanvraag als bedoeld in artikel 2 en het bedrag genoemd in artikel 3c van de Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst 1991, beslist de Minister.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 Als diploma, certificaat, getuigschrift, verklaring van vakbekwaamheid of ander bescheid als bedoeld in artikel 6 van het Besluit voor het verkrijgen van de vergunning uitvoeren gewasbescherming zijn aangewezen:

  • a. een op grond van artikel 2.14, 2.19, derde lid, 2.64 of 2.71, derde lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, dan wel artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld:

   • 1º. getuigschrift uitvoeren gewasbescherming;

   • 2º. certificaat verzorgen gewas;

   • 3º. certificaat verzorgen gewasbescherming;

   • 4º. getuigschrift inzetten gewasbescherming;

   • 5º. diploma beginnend beroepsbeoefenaar Plantenteelt;

   • 6º. diploma beginnend beroepsbeoefenaar Veehouderij;

   • 7º. certificaat verzorgen veehouderijbedrijf;

   • 8º. diploma zelfstandig beroepsbeoefenaar, kaderfunctionaris of gespecialiseerd beroepsbeoefenaar in de afdeling veehouderij;

   • 9º. certificaat verzorgen paardenhouderijbedrijf;

   • 10º. diploma beginnend beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardensport;

   • 11º. diploma zelfstandig beroepsbeoefenaar of kaderfunctionaris in de afdeling paardenhouderij en paardensport, en

   • 12º. certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming A, B of C is gevolgd;

  • b. een diploma hoger agrarisch onderwijs met daarop of daarbij de aantekening dat is voldaan aan de eindtermen, behorend bij één van de in onderdeel a bedoelde diploma's, certificaten of getuigschriften, en

  • c. een diploma van een Agrarisch Pedagogische Hogeschool met daarop of daarbij de aantekening dat is voldaan aan de eindtermen, behorend bij één van de in onderdeel a bedoelde diploma's, certificaten of getuigschriften.

 • 2 Als diploma, certificaat, getuigschrift, verklaring van vakbekwaamheid of ander bescheid als bedoeld in artikel 6 van het Besluit voor het verkrijgen van de vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming zijn aangewezen:

  • a. het getuigschrift bedrijfsvoeren gewasbescherming zoals vastgesteld op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

  • b. een diploma zelfstandig beroepsbeoefenaar, kaderfunctionaris of gespecialiseerd beroepsbeoefenaar in de afdeling plantenteelt, zoals vastgesteld op grond van artikel 2.14, 2.19, derde lid, 2.64 of 2.71, derde lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, dan wel artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover gewasbescherming tot en met bedrijfsvoeren niveau onderdeel is geweest van de opleiding, en

  • c. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming B is gevolgd.

 • 3 Als diploma, certificaat, getuigschrift, verklaring van vakbekwaamheid of ander bescheid als bedoeld in artikel 6 van het Besluit voor het verkrijgen van de vergunning distribueren gewasbescherming zijn aangewezen:

  • a. het getuigschrift distribueren gewasbeschermingsmiddelen, zoals vastgesteld op grond van artikel 2.14, 2.19, derde lid, 2.64 of 2.71, derde lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, dan wel artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming C is gevolgd.

 • 4 Als diploma, certificaat, getuigschrift, verklaring van vakbekwaamheid of ander bescheid als bedoeld in artikel 6 van het Besluit voor het verkrijgen van de vergunning mollen- en woelrattenbestrijding zijn aangewezen:

  • a. het getuigschrift mollen- en woelrattenbestrijding zoals is vastgesteld bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998, en

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Mollen- en woelrattenbestrijding is gevolgd.

 • 5 De ingevolge het eerste tot en met vierde lid aangewezen diploma's, certificaten, getuigschriften, verklaringen van vakbekwaamheid of ander bescheiden zijn op het tijdstip waarop de op basis van die bescheiden af te geven vergunning van kracht zal worden, niet ouder dan vijf jaar.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Minister verleent op aanvraag een verlenging van de vergunning uitvoeren gewasbescherming aan degene die beschikt over:

  • a. een door een agrarisch opleidingscentrum afgegeven getuigschrift uitvoeren gewasbescherming zoals is vastgesteld bij de Regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs of de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998, of

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming A, B of C is gevolgd.

 • 2 De Minister verleent op aanvraag een verlenging van de vergunning bedrijfsvoeren gewasbescherming aan degene die beschikt over:

  • a. een door een agrarisch opleidingscentrum afgegeven getuigschrift bedrijfsvoeren gewasbescherming zoals is vastgesteld bij de Regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs of de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998, of

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming B is gevolgd.

 • 3 De Minister verleent op aanvraag een verlenging van de vergunning distribueren gewasbeschermingsmiddelen aan degene die beschikt over:

  • a. een door een agrarisch opleidingscentrum afgegeven getuigschrift distribueren gewasbeschermingsmiddelen zoals is vastgesteld bij de Regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs of de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998, of

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Gewasbescherming C is gevolgd.

 • 4 De Minister verleent op aanvraag een verlenging van de vergunning mollen- en woelrattenbestrijding aan degene die beschikt over:

  • a. een door een agrarisch opleidingscentrum afgegeven getuigschrift mollen- en woelrattenbestrijding zoals vastgesteld bij de Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998, of

  • b. een op grond van artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgesteld certificaat ten bewijze dat de deelkwalificatie Mollen- en woelrattenbestrijding is gevolgd.

 • 5 De ingevolge het eerste tot en met vierde lid aangewezen diploma's, certificaten, getuigschriften, verklaringen van vakbekwaamheid of ander bescheiden zijn op het tijdstip waarop de verlenging van de vergunning van kracht wordt, niet ouder dan vijf jaar.

Artikel 4b

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 De Minister verlengt op aanvraag een vergunning genoemd in artikel 4a van degene die aantoont aan een buitenlandse instelling met goed gevolg een opleiding te hebben afgerond en te beschikken over een document dat gelijkwaardig is aan de in artikel 4a genoemde getuigschriften, dat op het moment waarop de verlenging van kracht wordt niet ouder is dan vijf jaar.

Artikel 4c

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Vergunningen uitvoeren gewasbescherming, bedrijfsvoeren gewasbescherming, distribueren gewasbeschermingsmiddelen en mollen- en woelrattenbestrijding worden verlengd met ingang van de datum volgend op de datum waarop de betrokken vergunningen aflopen danwel een hierna gelegen datum.

Artikel 4d

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

 • 1 In afwijking van de artikelen 4a tot en met 4c zijn vergunningen uitvoeren gewasbescherming, bedrijfsvoeren gewasbescherming, distribueren gewasbeschermingsmiddelen en mollen- en woelrattenbestrijding waarvan de geldigheidsdatum verstrijkt in de periode tussen 1 juli 2001 en 31 december 2001, van rechtswege verlengd tot 1 januari 2002.

 • 2 Voor de vergunningen die ingevolge het eerste lid zijn verlengd, wordt de termijn van vijf jaar, bedoeld in de artikelen 4a en 4b, verlengd met een half jaar.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 april 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 maart 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Naar boven