Regeling structurele vergoedingen GSM voor 1994 en 1995

[Regeling vervallen per 27-09-2012.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 10-03-1995 t/m 26-09-2012

Regeling structurele vergoedingen GSM voor 1994 en 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 41, onder a, jo de artikelen 13a, eerste lid, en 13i, eerste en derde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en artikel 24 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

Overwegende dat Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) sedert 1 september 1994 de tijdelijke vergunning voor GSM, verleend bij artikel 13i, derde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen exploiteert;

dat in 1995 aan KPN en aan een andere rechtspersoon een GSM vergunning zal worden verleend op grond van artikel 13i, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 13a, eerste lid, van de bovengenoemde wet;

Overwegende dat het wenselijk is voor de jaren 1994 en 1995 de structurele vergoedingen, verschuldigd door bedoelde vergunninghouders voor de kosten van de bemoeiingen van de overheid met betrekking tot de vergunning, de eenmalige vergoeding voor het verlenen van de vergunning daaronder niet begrepen, en het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gegeven regels, voorschriften en beperkingen te regelen;

dat met betrekking tot de genoemde tijdelijke vergunning van KPN in de maanden september tot en met december 1994 geen kosten met betrekking tot het toezicht op de naleving van voorschriften en beperkingen zijn gemaakt door de overheid;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

De structurele vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 41, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en artikel 24 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM bedraagt voor Koninklijke PTT Nederland NV als houder van de tijdelijke vergunning, verleend bij artikel 13i, derde lid, van de bovengenoemde wet: voor de maanden september tot en met december van het jaar 1994: f 83.330,–.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

  • 1 De structurele vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 41, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en artikel 24 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM bedraagt voor Koninklijke PTT Nederland NV als houder van de tijdelijke vergunning, verleend bij artikel 13i, derde lid, en als houder van de vergunning, te verlenen op grond van artikel 13i, eerste lid, van de bovengenoemde wet: voor het jaar 1995: f 500.000,–.

  • 2 De structurele vergoeding, verschuldigd krachtens artikel 41, onder a, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en artikel 24 van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM bedraagt voor de houder van de vergunning, te verlenen op grond van artikel 13a, eerste lid, van de bovengenoemde wet: voor het jaar 1995: f 500.000,-.

  • 3 De vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn slechts verschuldigd indien en voorzover de bemoeiingen van de overheid daadwerkelijk hebben plaats gevonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-09-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling structurele vergoedingen GSM voor 1994 en 1995.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven