Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 24-03-1995 t/m 22-12-2004

Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. taxatieformulier:

het formulier vastgestelde overstromingschade land- en tuinbouw waarvan het model als bijlage 1 bij de regeling is gevoegd;

c. landbouwbedrijf:

een geheel of gedeelte van produktie-eenheden, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij horende cultuurgrond, uitsluitend of ondermeer dienende tot de uitoefening van de landbouw, waaronder niet het verrichten van loonwerk wordt begrepen;

d. loonwerk:

het op het bedrijf van derden verrichten van werkzaamheden, met gebruikmaking van niet aan die derden toebehorende land- en tuinbouwwerktuigen, -machines of andere hulpmiddelen, welke werkzaamheden betrekking hebben op de bewerking van grond, de verzorging van gewassen, de oogst van landbouwprodukten en de bewerking daarvan;

e. schadegebied:

schadegebied, zoals omschreven in bijlage 2;

f. bijdrage:

tegemoetkoming in de schade of vergoeding van evacuatiekosten;

g. landbouw:

akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en de teelt van vis voor menselijke consumptie;

h. landbouworganisaties:

LTO-Nederland en het Landbouwschap;

i. rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

j. schadetermijn:

de periode, gerekend vanaf 30 januari 1995, tot het moment waarop het bedrijf redelijkerwijs in staat moet worden geacht op zijn normale produktie te werken, rekening houdend met de geteelde gewassen of de gehouden diersoorten, doch maximaal een periode van 52 weken;

k. teeltplanschade:

het financieel verlies, geleden door een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mocht worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van verlies of beschadiging van gewassen, waardoor een vermindering in kwantiteit of kwaliteit is ontstaan of als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen uitvoeren van de voorgenomen teelt van gewassen;

l. bedrijfsschade:

het financieel verlies, geleden door een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mocht worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van verlies of fysieke beschadiging van dieren, waardoor een vermindering in kwantiteit of kwaliteit is ontstaan of als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen uitvoeren van de voorgenomen produktiecyclus;

m. geldlening

een door een bank verstrekte geldlening, niet zijnde een rekening-courant krediet, met een looptijd van 12 jaar waarvan het eerste jaar aflossingsvrij is;

n. bank:

onderneming of instelling die ingevolge artikel 6 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 een vergunning heeft verkregen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De minister verstrekt op aanvraag een bijdrage, bestaande uit

 • a. een tegemoetkoming in de op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, opgetreden schade die is veroorzaakt door de hoge water-standen of overstromingen van de grote rivieren in januari en februari 1995 of de daarmee in verband staande evacuatie;

 • b. een vergoeding van gemaakte redelijke kosten ter zake van evacuatie van landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied;

 • c. een rentesubsidie voor een terzake van het herstel van de op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, opgetreden schade aangegane geldlening.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De bijdrage wordt verleend aan:

  • a. de natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening en risico een landbouwbedrijf uitoefent;

  • b. de verpachter van een landbouwbedrijf;

  • c. de beperkt zakelijk gerechtigde tot een landbouwbedrijf;

   naar gelang de schade als bedoeld in artikel 4, eerste lid, of de in artikel 4, vijfde lid, genoemde evacuatiekosten voor hun rekening en risico komen.

 • 2 Geen tegemoetkoming wordt verleend indien de schade, berekend overeenkomstig artikel 4, minder dan f 2000,– bedraagt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Als schade wordt uitsluitend in aanmerking genomen het schadebedrag met betrekking tot:

  • a. op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, opgetreden en in Nederland niet-verzekerbare directe schade aan de navolgende activa:

   • -

    kassen en substraatmatten in kassen;

   • -

    bedrijfsgebouwen;

   • -

    erfverhardingen en toegangswegen;

   • -

    grond, anders dan structuurschade;

   • -

    CV-installaties;

   • -

    machines en werkmateriaal;

   • -

    inventaris, apparatuur en voorraden;

   • -

    levende have;

   • -

    gewassen in kassen en te velde.

  • b. op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, opgetreden en in Nederland niet-verzekerbare teeltplanschade met betrekking tot gewassen of bedrijfsschade met betrekking tot dieren;

  • c. op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, ter voorkoming van schade, als bedoeld in onderdelen a en b , tussen 1 januari en 8 februari 1995 aantoonbare redelijke bereddingskos-ten, voor zo ver verschuldigd aan derden dan wel voor zo ver toe te rekenen aan extra arbeid in eigen beheer;

  • d. op landbouwbedrijven, gelegen in het schadegebied, aantoonbare redelijke opruimingskosten, voor zo ver verschuldigd aan derden dan wel voor zo ver toe te rekenen aan extra arbeid in eigen beheer;

   het één en ander verminderd met de terzake door de aanvrager ontvangen of aan de aanvrager toegezegde verzekeringspenningen.

 • 2 Als schade wordt in geen geval aangemerkt gederfde omzet tijdens de periode van overstroming of evacuatie.

 • 3 Schade komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking voor zo ver deze had kunnen worden voorkomen of beperkt, indien de aanvrager de maatregelen had getroffen die in redelijkheid van hem konden worden gevraagd om schade te voorkomen dan wel te beperken.

 • 4 Bij de bepaling van het schadebedrag als bedoeld in het eerste lid wordt uitgegaan van het bedrag zoals dat in opdracht van de landbouworganisaties is berekend door een schade-expert op basis van in bijlage 3 vastgelegde schadeberekeningsgrondslagen. Dit bedrag wordt vermeld op het taxatieformulier.

 • 5 Als evacuatiekosten worden uitsluitend in aanmerking genomen aantoonbare redelijke kosten, voor zover verschuldigd en betaald aan derden, die zijn gemaakt in verband met

  • -

   transport vanuit het schadegebied,

  • -

   opslag dan wel huisvesting van levende have, of

  • -

   het terugbrengen naar het landbouwbedrijf

  van tot het landbouwbedrijf behorende roerende zaken, met inbegrip van levende have, zover deze kosten zijn gemaakt tussen 15 januari en 15 juni 1995, in voorkomend geval verminderd met terzake door de aanvrager ontvangen of aan de aanvrager toegezegde verzekeringspenningen en door de aanvrager als gevolg van de evacuatie uitgespaarde kosten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, eerste lid, genoemde schadebedrag is exclusief de terzake verschuldigde omzetbelasting, tenzij aanvrager verklaart gebruik te maken van de landbouwregeling zoals bedoeld in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt 65% van de in aanmerking te nemen schade.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de tegemoetkoming voor een landbouwbedrijf waarvoor op basis van de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade Maas 1993 een bijdrage is verstrekt of waarvoor op basis van Besluit noodkredieten landbouwbedrijven overstromingschade Maas 1993 een borgstelling is verleend, 90% van de in aanmerking te nemen schade.

 • 4 De rentesubsidie bedraagt een eenmalige bijdrage van 20% over de geldlening ten bedrage van ten hoogste 25% van het ingevolge het eerste lid onderscheidenlijk het tweede lid in aanmerking te nemen schadebedrag, die wordt aangewend tot het herstel van de schade.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het recht op de bijdrage ontstaat op het moment van goedkeuring van de aanvraag.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Aanvragen worden op een daartoe door de directeur van de Dienst Uitvoering Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgesteld aanvraagformulier ingediend.

 • 2 De regiomanager van de Dienst Uitvoering Regelingen te Roermond is belast met het uitreiken en in ontvangst nemen van de aanvraagformulieren.

 • 3 Het aanvraagformulier wordt volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend, gedagtekend en van alle bijlagen voorzien.

 • 4 Door het indienen van het aanvraagformulier verklaart aanvrager zich accoord met de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 5 Zodra de aanvraag is ontvangen zendt de minister aan de aanvrager een schriftelijke bevestiging van de aanvraag, waarin de datum van ontvangst wordt vermeld.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De aanvraag wordt voor 1 juli 1995 ingediend en bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager;

  • b. de statuten, indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon;

  • c. de verklaring van de aanvrager of en in hoeverre hij terzake van de schade of evacuatiekosten verzekeringspenningen heeft dan wel zal ontvangen;

  • d. de machtiging van de aanvrager aan de minister tot het inwinnen van inlichtingen bij de landbouworganisaties omtrent de taxatie van de schade.

 • 2 Bij de aanvraag worden, naar gelang de inhoud van de aanvraag, de volgende stukken gevoegd:

  • a. een door de aanvrager en de schade-expert voor accoord ondertekend taxatieformulier;

  • b. afschriften van fiscaal erkende nota's en betalingsbewijzen ter zake van evacuatiekosten;

  • c. de overeenkomst van geldlening.

 • 3 De aanvrager is voorts verplicht alle bescheiden en informatie te verstrekken die voor de behandeling van en de beslissing op de aanvraag noodzakelijk worden geacht.

 • 4 Indien voor de in het eerste lid genoemde datum een aanvraag is ingediend, kan ter zake van schade aan bedrijfsgebouwen, kassen, fruitbomen, aan boomkwekerijgewassen, aan meerjarige groentegewassen of aan fokzeugen, waarvan de omvang niet voor deze datum is vast te stellen, voor 1 november 1995 een aanvullend taxatieformulier overeenkomstig een nog nader door de minister vast te stellen model, voor accoord ondertekend door de aanvrager en de schade-expert, worden ingediend.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Een beschikking op de aanvraag, inhoudende een toekenning van een bijdrage, bevat de vermelding van:

 • a. de omvang van de schade als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • b. het bedrag van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, onder aftrek of verrekening van eventueel door de minister aan de aanvrager toegekende voorschotten;

 • c. het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, onder aftrek of verrekening van eventueel door de minister aan de aanvrager toegekende voorschotten;

 • d. de hoogte van de rentesubsidie.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het recht op de bijdrage vervalt indien blijkt dat de aanvrager onvolledige of onjuiste gegevens heeft verstrekt.

 • 2 In het in het eerste lid genoemde geval wordt de bijdrage op eerste verzoek daartoe terugbetaald, vermeerderd met de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de bijdrage heeft plaatsgevonden, vanaf het moment van terugvordering tot aan het moment van algehele voldoening.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze regeling zijn de bij besluit van de minister aangewezen ambtenaren en andere personen belast.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De toezichthouders als bedoeld in artikel 12 zijn bevoegd:

  • a. elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • b. inlichtingen te verlangen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • c. inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • d. van de gegevens en bescheiden kopieën te maken;

  • e. de gegevens en bescheiden voor het maken van kopieën voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, indien zulks niet ter plaatse kan geschieden.

 • 2 Een ieder is verplicht de toezichthouders alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnnen verlangen ter uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 maart 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

BIJLAGE 1. behorende bij de Bijdrage regeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 41624.png

Bijlage 2. Schadegebied

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Gelderland

 • Ammerzoden

 • Angerlo

 • Arnhem

 • Bemmel

 • Beuningen

 • Brakel

 • Brummen

 • Buren

 • Culemborg

 • Dodewaard

 • Doesburg

 • Druten

 • Duiven

 • Echteld

 • Elst

 • Epe

 • Geldermalsen

 • Gendt

 • Gorssel

 • Hattem

 • Hedel

 • Heerde

 • Heerewaarden

 • Heteren

 • Heumen

 • Huissen

 • Kerkwijk

 • Kesteren

 • Lienden

 • Lingewaal

 • Maasdriel

 • Maurik

 • Millingen aan de Rijn

 • Neerijnen

 • Nijmegen

 • Renkum

 • Rheden

 • Rijnwaarden

 • Rossum

 • Steenderen

 • Tiel

 • Ubbergen

 • Valburg

 • Voorst

 • Wageningen

 • Warnsveld

 • West Maas en Waal

 • Westervoort

 • Wijchen

 • Zaltbommel

 • Zutphen

Limburg

 • Arcen en Velden

 • Beesel

 • Belfeld

 • Bergen

 • Born

 • Broekhuizen

 • Echt

 • Eijsden

 • Gennep

 • Grubbenvorst

 • Haelen

 • Heel

 • Horst

 • Kessel

 • Maasbracht

 • Maasbree

 • Maastricht

 • Meerlo-Wanssum

 • Meerssen

 • Mook en Middelaar

 • Roermond

 • Roggel en Neer

 • Stein

 • Susteren

 • Swalmen

 • Tegelen

 • Thorn

 • Venlo

Overijssel

 • Dalfsen

 • Diepenveen

 • Deventer

 • Gramsbergen

 • Hardenberg

 • Kampen

 • Olst

 • Ommen

 • Wijhe

 • IJsselmuiden

 • Zwolle

Utrecht

 • Amerongen

 • Houten

 • Lopik

 • Nieuwegein

 • Rhenen

 • IJsselstein

 • Wijk bij Duurstede

Zuid-Holland

 • Alblasserdam

 • Bergambacht

 • Dordrecht

 • Giessenlanden

 • Gorinchem

 • Graafstroom

 • Hardinxveld-Giessendam

 • Leerdam

 • Liesveld

 • Nieuw-Lekkerland

 • Papendrecht

 • Sliedrecht

 • Vianen

 • Zederik

Noord-Brabant

 • Aalburg

 • Asten

 • Beek en Donk

 • Berkel Enschot

 • Boxmeer

 • Boxtel

 • Cuijk

 • Den Dungen

 • Dussen

 • Eersel

 • Eindhoven

 • Esch

 • Grave

 • Haaren

 • Helvoirt

 • ’s-Hertogenbosch

 • Heusden

 • Liempde

 • Lith

 • Nuenen, Gerwen en Nederwetten

 • Oisterwijk

 • Oosterhout

 • Oss

 • Ravenstein

 • Reusel

 • Riethoven

 • Schijndel

 • Sint-Anthonis

 • Sint-Michielsgestel

 • Sint-Oedenrode

 • Someren

 • Son en Breugel

 • Tilburg

 • Valkenswaard

 • Veghel

 • Veldhoven

 • Vierlingsbeek

 • Vught

 • Waalre

 • Werkendam

 • Westerhoven

 • Woudrichem

Naar boven