Wijzigingsbesluit Bouwbesluit enz. (ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2002

Besluit van 15 november 1994, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur ter voldoening aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake CE-markering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 februari 1994, nr. 94004298 WJA/W, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 tot wijziging van een twaalftal richtlijnen in verband met de harmonisatie van de bepalingen betreffende het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering (PbEG L 220) en op artikel 120 van de Woningwet, de artikelen 2, 4 en 25a van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, artikel 24, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 6, 7 en 21a van de IJkwet, de artikelen 2, 6 en 21 van de Wet energiebesparing toestellen, de artikelen 1, vierde lid, 4, eerste lid, onderdeel a, 8, onderdelen a, b en c, en 11 tot en met 14 van de Warenwet en artikel 3, eerste lid, onder a en f, van de Wet op de medische hulpmiddelen;

Gezien de adviezen van de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor de Volkshuisvesting, de Raad voor het milieubeheer en de Adviescommissie Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1994, nr. W10.94.0074);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 november 1994, nr. 94070371 WJA/W, uitgebracht mede namens de Staatssecretarissen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

In afwijking van het bepaalde in de besluiten die zijn genoemd in de artikelen I tot en met X en artikel XVI geldt een in een zodanig besluit opgenomen verbod tot het in de handel brengen of het gebruiken van een produkt waarop dat besluit betrekking heeft tot en met 31 december 1996 niet voor een zodanig produkt dat in overeenstemming is met de bij of krachtens dat besluit, zoals het luidde onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging ingevolge dit besluit, gestelde voorschriften.

Artikel XVIII

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

In afwijking van het bepaalde in de besluiten die zijn genoemd in de artikelen XI tot en met XV geldt een in een zodanig besluit opgenomen verbod tot verhandelen van een produkt waarop dat besluit betrekking heeft tot en met 31 december 1996 niet voor een zodanig produkt dat in overeenstemming is met de bij of krachtens dat besluit, zoals het luidde onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging ingevolge dit besluit, gestelde voorschriften.

Artikel XIX

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 1994

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D. K. J. Tommel

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven