Regeling saneringsprogramma industrielawaai

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 02-12-2009 t/m 31-12-2023

Regeling saneringsprogramma industrielawaai

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 5 van het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het saneringsprogramma, dat aan de minister wordt voorgelegd, gaat vergezeld van de in het overzicht, bedoeld onder a, genoemde stukken en van:

  • a. een overzicht, opgesteld overeenkomstig onderdeel A van bijlage I bij deze regeling;

  • b. een verantwoording omtrent de inhoud van het besluit tot vaststelling van het saneringsprogramma, opgesteld overeenkomstig onderdeel B van bijlage I bij deze regeling;

  • c. een verantwoording omtrent de inhoud van het saneringsprogramma, opgesteld overeenkomstig onderdeel C van bijlage I bij deze regeling;

  • d. een verantwoording omtrent de inrichting van de kaart of kaarten, opgesteld overeenkomstig onderdeel D van bijlage I bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

  • 1 Het aan de minister voorgelegde saneringsprogramma gaat bovendien vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke deskundige.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde verklaring is opgesteld overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 januari 1995.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling saneringsprogramma industrielawaai.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 maart 1995

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Niet opgenomen.]

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Niet opgenomen.]

Naar boven