Wijziging uitvoeringsregeling superheffing 1988

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-02-1995 t/m 23-01-2004

Wijziging uitvoeringsregeling superheffing 1988

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet, artikel 24, derde lid, van de Beschikking superheffing 1988 en op artikel 37, tweede lid, van de Beschikking superheffing 1993;

Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 24-01-2004]

Artikel 24 van de Beschikking superheffing 1988 geldt voor de periode tot 1 januari 1996 en blijft van kracht voor zover en zolang nodig voor de goede uitvoering van het daarin bepaalde.

Artikel II

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 29 september 1988, nr. J. 88/10256.]

Artikel III

[Vervallen per 24-01-2004]

De Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 29 september 1988 geldt voor de periode tot 1 januari 1996.

Artikel IV

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd worden.

's-Gravenhage, 23 februari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina