Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 24-02-1995 t/m 24-09-2008

Subsidiëring communautair initiatief Werkgelegenheid en ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. transnationaal project: een project ten aanzien waarvan de Nederlandse projectuitvoerder een samenwerkingsverband is aangegaan met een of meer instanties in tenminste twee andere EU-landen die vergelijkbare activiteiten ontplooien;

 • b. Now-, Horizon- of Youthstartproject: een project als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, b onderscheidenlijk c.

Artikel 2. Doelgroepen en financiële middelen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Een natuurlijk of rechtspersoon die een project uitvoert dat past binnen het communautair initiatief Werkgelegenheid en ontwikkeling van menselijke hulpbronnen (Pb(EG)94/

  C180/10) kan overeenkomstig de navolgende artikelen in aanmerking komen voor subsidie, afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds.

 • 2 Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a. transnationale projecten ter bevordering van gelijke kansen op werk voor vrouwen, met name via maatregelen op het gebied van opleiding en vergemakkelijking van de toegang tot toekomstgerichte en leidende functies (deelinititiatief WerkgelegenheidNow);

  • b. transnationale projecten, gericht op de verbetering van het uitzicht op werk van gehandicapten en andere kansarme groepen (deelinititatief Werkgelegenheid-Horizon);

  • c. transnationale projecten, gericht op de bevordering van de inpassing in de arbeidsmarkt van jongeren, in het bijzonder diegenen zonder basiskwalificaties of -opleiding (deelinitiatief Werkgelegenheid-Youthstart).

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling is een totaalbudget van f 84.665.805,- ter beschikking gesteld, dat zal worden verdeeld over twee aanvraagperioden.

 • 4 Het beschikbaar budget over de periode 1 januari 1995 tot 1 juli 1997 (in guldens) bedraagt, met uitzondering van Flevoland:

  Now<\t>10.253.906

  Horizon-gehandicapten<\t>13.149.932

  Horizon-kansarmen<\t>7.080.734

  Youthstart<\t>10.538.139

 • 5 Voor Now-, Horizon- of Youthstartprojecten die worden uitgevoerd in de provincie Flevoland wordt voor de periode van 1 januari 1995 tot 1 juli 1997 een budget van f 1.310.190,- ter beschikking gesteld.

 • 6 De procentuele verdeling van het budget over de verschillende maatregelen per deelinitiatief (zie bijlage I) is als volgt samengesteld:

Artikel 3. Algemene criteria

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Een project komt slechts voor subsidiëring in aanmerking:

  • a. indien dit wordt uitgevoerd binnen de periode 1995 tot en met 1999 en maximaal 3 kalenderjaren duurt;

  • b. indien dit project voldoet aan de eisen, als vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage I;

  • c. indien een overheidsinstelling het project uitvoert, dan wel zich garant heeft gesteld voor de goede uitvoering van het project door het opmaken van een verklaring als bedoeld in de bij dit besluit behorende bijlage II.

 • 2 Aan projecten mogen uitsluitend die vreemdelingen deelnemen die beschikken over een krachtens de Vreemdelingenwet afgegeven vergunning, welke ingevolge artikel 4 van de Wet arbeid vreemdelingen is voorzien van een aantekening waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van arbeid. Met een dergelijke aantekening wordt gelijkgesteld een verklaring verleend krachtens artikel 2 of 3 van de Wet arbeid buitenlandse werknemers.

Artikel 4. De aanvraag

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De subsidie-aanvraag wordt voor 1 mei 1995 schriftelijk ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Europese Subsidie-instrumenten. Het tijdvak waarin een tweede aanvraagperiode zal plaatsvinden, zal later bekend worden gemaakt.

 • 2 De subsidie-aanvraag dient te geschieden door middel van een ondertekend en volledig ingevuld aanvraagformulier, overeenkomstig het als bijlage III bij dit besluit gevoegde model.

 • 3 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist voor 1 augustus 1995 of een subsidie-aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd.

 • 4 De behandeling van aanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat aanvragen, ingediend binnen vier weken na de vaststelling en bekendmaking van deze subsidieregeling geacht worden op hetzelfde tijdstip te zijn ontvangen.

Artikel 5. Afwijzing

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De subsidie wordt geweigerd:

  • a. indien niet wordt voldaan aan de in artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden;

  • b. indien de kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot de beoogde effecten;

  • c. indien onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering van de totale noodzakelijkerwijs ten behoeve van de uitvoering van het project te maken kosten;

  • d. indien, gelet op het totaal der toekenningen die hebben plaatsgevonden, het ter beschikking staande budget, als vermeld in artikel 2, derde t/m zesde lid, zal worden uitgeput.

 • 2 De subsidie kan worden geweigerd, indien dit nodig is om een spreiding van de subsidiëring over verschillende typen projecten te bewerkstelligen.

Artikel 6. Subsidiale kosten

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking de noodzakelijk ten behoeve van de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van een project te maken kosten, waaronder onder meer begrepen kunnen worden:

  • a. kosten van instructiepersoneel;

  • b. exploitatiekosten;

  • c. aan deelnemers verstrekte inkomensvervangende uitkeringen en onkostenvergoedingen;

  • d. aan het project toerekenbare overheadkosten;

  • e. kosten voor studie-, materiaal- en methodiekontwikkeling

  • f. kosten i.v.m. transnationale acties

 • 2 De subsidie bedraagt 45% van de door de projectuitvoerder feitelijk gemaakte en noodzakelijk te achten kosten, voor zover die een in de toekenningsbeschikking te bepalen maximum niet te boven gaan. Voor de provincie Flevoland bedraagt de subsidie 65% van de door de projectuitvoerder feitelijk gemaakte en noodzakelijk te achten kosten, voor zover die een in de toekenningsbeschikking te bepalen maximum niet te boven gaan.

 • 3 Het maximum, bedoeld in het tweede lid, is gelijk aan het totaal van de voorbereidings-, uitvoerings- en beheerskosten van het project, zoals door de projectuitvoerder geraamd in zijn subsidie-aanvraag, met dien verstande, dat bepaalde, in de toekenningsbeschikking te vermelden, kostenposten buiten beschouwing kunnen worden gelaten dan wel op een lager bedrag kunnen worden vastgesteld, voor zover de desbetreffende uitgaven redelijkerwijs niet noodzakelijk geacht kunnen worden voor de uitvoering van het project.

 • 4 Geen recht op subsidie bestaat voor kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd.

Artikel 7. Beschikking

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De beslissing en, indien deze geheel of gedeeltelijk afwijzend luidt, de motivering, wordt schriftelijk vastgelegd en aan de aanvrager toegezonden dan wel uitgereikt.

Artikel 8. Bevoorschotting

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Indien subsidie is toegekend, worden aan de projectuitvoerder desgevraagd voorschotten verleend, met dien verstande dat:

  • a. het bedrag en het tijdstip van uitbetaling van de voorschotten afhankelijk zullen worden gesteld van de voortgang van het project en de in verband daarmee gedane en te verwachten uitgaven;

  • b. het bedrag der voorschotten nooit meer zal bedragen dan 80% van het maximaal toegekende subsidiebedrag;

  • c. de voorschotten niet eerder worden verleend, dan nadat de desbetreffende gelden door de Europese Commissie aan Nederland zijn overgemaakt.

 • 2 Voorschotbetalingen kunnen als volgt worden gedaan:

  • a. een eerste voorschot van maximaal 50% van het subsidiebedrag voor het eerste subsidiejaar kan direct worden verstrekt bij de subsidieverlening.

  • b. een tweede voorschot van maximaal 30% van het subsidiebedrag voor het subsidiejaar kan op verzoek worden verstrekt, indien door middel van een of meerdere tussentijdse rapportages is aangetoond dat het eerste voorschot voor tenminste de helft is gebruikt voor de uitvoering van het betrokken project en de prognose niet verlaagd is.

  • c. de voorschotten voor het tweede en eventueel derde subsidiejaar worden op vergelijkbare wijze verstrekt, mits het eerste voorschot voor het voorafgaande subsidiejaar volledig en het tweede voorschot voor het voorafgaande subsidiejaar voor tenminste de helft is gebruikt.

 • 3 Voorschotverzoeken dienen bij de Minister van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid te worden ingediend.

Artikel 9. Administratievoorschriften

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De projectuitvoerder zal een inzichtelijke en controleerbare aparte administratie bijhouden of doen bijhouden met betrekking tot de uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven. Deze administratie zal bestaan uit een deelnemersadministratie en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, betrouwbaar en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken.

 • 2 De deelnemersadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties in termen van deelnemers en uren.

 • 3 De financiële administratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend.

 • 4 De administratie dient aldus te zijn opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages.

 • 5 De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole op de juiste naleving van de subsiedievoorwaarden.

 • 6 Indien de administratie niet in eigen beheer wordt uitgevoerd, wordt bij de aanvraag opgave gedaan van de instelling die de administratie voert.

 • 7 De projectuitvoerder zal aan door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan wel de Europese Commissie daartoe aangewezen personen desgevraagd inzage in of informatie uit deze administratie geven. Tevens zal de projectuitvoerder voornoemde personen desgevraagd informatie verschaffen over de voortgang van het voor subsidie in aanmerking gebrachte project.

Artikel 10. Einddeclaratie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De projectuitvoerder dient binnen zes maanden na beëindiging van het project een verzoek in om definitieve vaststelling van het subsidiebedrag waarop aanspraak bestaat. Bij dit verzoek wordt een declaratie gevoegd van de gemaakte kosten, als bedoeld in artikel 6.

 • 3 De hoogte van het definitieve vastgestelde subsidiebedrag wordt schriftelijk medegedeeld aan de projectuitvoerder.

Artikel 11. Intrekking subsidietoekenning

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De subsidietoekenning kan worden ingetrokken, en de op basis daarvan uitbetaalde bedragen kunnen worden teruggevorderd:

  • a. indien de aanvrager bij zijn aanvraag onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, en de subsidie bij juiste of volledige informatie niet zou zijn toegekend;

  • b. in geval het project wordt uitgevoerd in afwijking van de bij de aanvraag gevoegde projectbeschrijving, voor zover de subsidietoekenning daarop was gebaseerd;

  • c. indien de doelstellingen van het project ten gevolge van nalatigheid van de projectuitvoerder niet of slechts ten dele worden gerealiseerd.

  • d. indien de projectuitvoerder een der voorschriften, vervat in de artikelen 9, 10 of 12 niet naleeft.

 • 2 Intrekking en terugvordering krachtens het eerste lid, onder b, vindt niet plaats, indien de afwijking vooraf aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voorgelegd, en deze daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 12. Evaluatie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De projectuitvoerder zal, voor zover het betreft het door hem uitgevoerde project, medewerking verlenen aan de opstelling van evaluatierapporten met betrekking tot de deel-initiatieven Now, Horizon en Youthstart.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

 • 3 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Communautair Initiatief Werkgelegenheid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert

I.

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd bij:

Afdeling Europese Subsidie-instrumenten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805

2509 LV Den Haag

Telefoon: 070 - 333 4973

Fax: 070 - 333 4007

Selectiecriteria

De algemene criteria die gelijkelijk gelden voor de drie programma's Now, Horizon en Youthstart:

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. Transnationaal karakter.

  Er moet sprake zijn van samenwerking tussen subsidie ontvanger en instanties in tenminste twee andere lidstaten van de Europese Unie die vergelijkbare activiteiten ontplooien. Deze transnationale partners moeten ook onder het Werkgelegenheid-initiatief of onder een ander communautair programma met een transnationale component worden gefinancierd. Projecten waarbij tenminste één partner uit een doelstelling één-gebied afkomstig is (zie bijgevoegd overzicht) genieten de voorkeur.

  De voorgenomen transnationale samenwerking dient te worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (transnationaliteitsdocument) tussen de betrokken partijen, waarin onder meer de concrete doelen en de verdeling van taken en middelen zijn opgenomen. Dit document wordt verstrekt bij het aanvraagformulier. Het eerste voorschot op het subsidiebedrag zal pas worden verstrekt indien het transnationaliteitsdocument volledig ingevuld en door alle partners ondertekend is teruggezonden.

 • b. Innovatie en multipliereffect.

  Het project moet een vernieuwend karakter hebben, cq. er moet sprake zijn van voorbeeldwerking. Dit vernieuwende karakter dient tot uiting te komen op het niveau van nationaal beleid en/of op projectniveau.

 • c. Complementariteit.

  Er moet bij voorkeur sprake zijn van een samenhang met andere communautaire programma's zoals het gelijke-kansenprogramma, Helios II, Sociale Uitsluiting en Leonardo II.

 • d. Er dient sprake te zijn van een activiteit die op het reguliere werkterrein ligt van de aanvragende instelling. De uitvoerende instantie heeft bij voorkeur ervaring met internationale projecten.

 • e. Er dient sprake te zijn van aantoonbare (financiële) samenwerking met organisaties op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, arbeidsvoorziening en bedrijven. Projecten die een financiële bijdrage uit de particuliere sector ontvangen, genieten de voorkeur.

I. De specifieke Now-criteria

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de selectie van de projectvoorstellen ten behoeve van het Now-programma gelden de volgende selectiecriteria:

Er dient sprake te zijn van een project ter bevordering van de gelijke kansen op werk voor vrouwen, met name via maatregelen op het gebied van opleiding en vergemakkelijking van de toegang tot toekomstgerichte en leidende functies. Het project dient aan te sluiten bij de drie zwaartepunten in het kabinetsbeleid gericht op:

 • 1. verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen

 • 2. vergroten van de mogelijkheden om betaalde arbeid en zorg te combineren

 • 3. verbeteren van de positie van vrouwen in arbeidsorganisaties.

  In het bijzonder gaat het daarbij om het bevorderen van de instroom van vrouwen in technische opleidingen en beroepen en de doorstroom naar midden en hogere functies.

Het project moet zijn opgezet ten behoeve van:

 • -

  vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met name vrouwen met een (bijstands)uitkering, allochtone vrouwen en meisjes (voor zover niet opgenomen in het Youthstartprogramma);

 • -

  vrouwen die al in het arbeidsproces zijn opgenomen en die hun positie willen verbeteren.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor steun in het kader van het deelinitiatief Werkgelegenheid-Now:

1. Systemen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De uitbreiding van systemen voor opleiding, beroepskeuzevoorlichting en -adviezen en diensten voor arbeidsbemiddeling

 • a. samenwerking tussen organisaties voor opleiding, arbeidsbemiddeling en bedrijven gericht op verbetering van de toegang van vrouwen tot zich snel ontwikkelende sectoren en nieuwe arbeidsgebieden, op de bevordering van hun carrièremogelijkheden daarbinnen en op hun toegang tot leidinggevende functies.

  Voorkeur wordt gegeven aan:

  • -

   de ontwikkeling van specifieke methoden voor de bemiddeling van allochtone vrouwen, vrouwen met een bijstandsuitkering en meisjes;

  • -

   de ontwikkeling van methodieken voor het bevorderen van de instroom van vrouwen in technische beroepen;

  • -

   het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe profielen van technische beroepen opdat meer recht wordt gedaan aan de feitelijk benodigde vaardigheden en de inhoud van het beroep in plaats van het accent op eventuele fysiek zware en/of vieze kanten van de beroepen.

 • b. ontwikkelen van diensten voor beroepskeuzevoorlichting en -adviezen en vooropleiding voor vrouwen

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   de doorstroom van vrouwen naar hogere functies;

  • -

   de geïntegreerde dienstverlening aan vrouwen met een bijstandsuitkering.

 • c. ontwikkelen van advisering om de oprichting van ambachtelijke bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken.

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   de ontwikkeling van methodieken voor reguliere intermediairs gericht op het begeleiden van vrouwelijke starters voor ambachtelijke bedrijven.

2. Opleiding

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. het bieden van een pakket van flexibele opleiding en andere begeleidende maatregelen, te weten informatie, beroepskeuzevoorlichting en -adviezen, vooropleiding en persoonlijke ontwikkeling

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   voortrajecten voor vrouwen om met succes door te kunnen stromen naar een beroepsopleiding.

 • b. ontwikkeling van vernieuwende evaluatiemethoden om in loopbaanstructuren alle ervaringen van vrouwen en door hen verrichte werkzaamheden op te nemen, inclusief die werkzaamheden die niet officieel worden erkend

 • c. beroepsopleidingsmaatregelen, waaronder voorbereidende opleiding, die specifiek gericht zijn op de eisen die aan het runnen van een bedrijf of coöperatie worden gesteld

 • d. training van opleiders, van personeelschefs of van hen die binnen ondernemingen onderhandelingen moeten voeren over opleidingskwesties, teneinde de loopbaankansen van vrouwen te verbeteren

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   het beïnvloeden van de cultuur in technische bedrijven en onderwijsinstellingen teneinde het werkklimaat voor vrouwen in technische functies in deze bedrijven en opleidingen te verbeteren.

 • e. initiële en voortgezette opleidingen, vooral in het midden- en klein bedrijf en in sectoren die aan veranderingen onderhevig zijn.

  Voorkeur genieten projecten die:

  • -

   de instroom in de zorgsector en de administratieve, dienstverlenende en de technische sectoren uitbreiden.

 • f. initiële en voortgezette opleiding voor personeel in passende verzorgende diensten teneinde de kwaliteit van deze diensten te verbeteren.

3. Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Ontwikkelen van werkgelegenheid en het bieden van ondersteuning bij het opzetten van kleine ondernemingen en coöperaties door vrouwen

 • a. ontwikkeling van netwerken en samenwerking ten aanzien van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor vrouwen in het bijzonder in sectoren zoals toerisme, cultuur, milieu, verzorging en voor het scheppen van werkgelegenheid in plattelandsgebieden

 • b. steun bij het opzetten van zelfstandige activiteiten, kleine ondernemingen en coöperaties alsmede steun bij het aanwerven van personeel

Voorkeur genieten projecten gericht op:

 • -

  het via reguliere organisaties goed informeren over, en indien nodig, begeleiden van vrouwen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Met name plattelandsgebieden zullen hierin aandacht moeten krijgen (agro-toerisme).

4. Informatie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Verspreiding van informatie en bewustmakingsacties

 • a. maatregelen, in het bijzonder gericht op de sociale partners, onderwijsgevenden, personeel van opleidingsinstellingen en diensten voor arbeidsbemiddeling, plaatselijke en regionale overheden en het grote publiek om hen meer bewust te maken van de noodzaak om op te treden ten behoeve van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en het doorbreken van de beeldvorming over wat mannelijk en wat vrouwelijk is.

 • b. oprichting van netwerken, opzet en verbetering van databases, onderzoek gerelateerd aan de doelstellingen van dit deelinitiatief en verspreiding van de resultaten

 • c. ontwikkeling, met het oog op gelijke kansen voor mannen en vrouwen, van toezicht op en evaluatie van acties op het terrein van de beroepsopleiding en de werkgelegenheid met het oog op gelijke kansen voor mannen en vrouwen

II. De specifieke Horizon-criteria

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de selectie van de projectvoorstellen ten behoeve van het Horizon-programma gelden de volgende selectiecriteria:

Er dient sprake te zijn van een transnationaal project, gericht op de verbetering van het uitzicht op werk van gehandicapten of andere kansarme groepen.

Horizon-gehandicapten

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de selectie van projectvoorstellen voor de doelgroep gehandicapten gelden de volgende selectiecriteria:

Het project moet betrekking hebben op gehandicapten (personen met een ernstige lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap).

In het kader van Werkgelegenheid-Horizon worden projecten gestart die erop zijn gericht om door middel van training en begeleiding de kansen van gehandicapten op de arbeidsmarkt te vergroten en het verwerven van een reguliere arbeidsplaats mogelijk te maken. Voorrang wordt gegeven aan projecten die leiden tot betaald werk voor gehandicapten op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met name zullen projecten die dienen ter bevordering van de toepassing van supported employment voor steun in aanmerking komen.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor steun in het kader van het deelinitiatief Werkgelegenheid-

Horizon gehandicapten.

1. Systemen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De ontwikkeling van passende systemen voor opleiding, beroepskeuzevoorlichting en -adviezen en arbeidsbemiddeling

 • a. de aanpassing van de werkplek, in het bijzonder door middel van de invoering van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van omstandigheden voor telewerken

 • b. steun voor de toepassing van flexibele opleidings- en onderwijssystemen, zoals afstandsonderwijs en interactief onderwijs per computer

Samenhang met maatregel 2b, 2c en maatregel 3 is mogelijk. Projecten die tot doel hebben interactieve computercursussen voor gehandicapten te ontwikkelen, hebben binnen deze maatregel geen prioriteit.

2. Opleiding

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. opleiding van gehandicapte personen in nieuwe vaardigheden en voor nieuwe kwalificaties, met name voor sectoren waar verwacht wordt dat de werkgelegenheid zal groeien.

 • b. opleiding van gehandicapte personen (functionele psychologische en sociale revalidatie, vooropleiding, bijscholing, herscholing)

  Voorkeur genieten projecten die:

  • -

   modules omvatten voor opleiding tijdens het werk.

 • c. opleiding of bijscholing van plaatselijke opbouwwerkers, opleiders, maatschappelijk werkers, vertegenwoordigers van de sociale partners en personeelsfunctionarissen in de particuliere sector, ter bevordering van de integratie van gehandicapte personen in sectoren waar een toename van de werkgelegenheid wordt verwacht

3. Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het ontwikkelen van werkgelegenheid en het bieden van steun bij het opzetten van ondernemingen, coöperaties en partnerschappen tussen overheden en particulieren

 • a. werkgelegenheidsmaatregelen bedoeld om gebruik te maken van de plaatselijke mogelijkheden voor het creëren van nieuw werk op basis van een vernieuwende aanpak voor de organisatie van het werk

  Voorkeur genieten projecten die:

  • -

   de methodiek van de supported employment voor psychisch gehandicapten ontwikkelen, inclusief de creatie van arbeidsplaatsen (met een doorstroomperspectief) voor deze groep. b. ontwikkeling van gesubsidieerde arbeidsplaatsen en nieuwe werkgelegenheidsprojecten (bijvoorbeeld door middel van beschutte arbeid en coöperaties)

  Voorkeur genieten projecten:

  • -

   gericht op het uitwerken van de methodiek van trajectbegeleiding naar reguliere banen van met name lichamelijk gehandicapten.

4. Informatie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het verspreiden van informatie en bewustwordingsacties, met name op transnationale basis

 • a. voorlichting om het grote publiek, de sociale partners en personeel van diensten voor onderwijs, opleiding en arbeidsbemiddeling bewust te maken van de mogelijkheden voor de arbeidsdeelname van gehandicapte personen, met name door publikatie van handleidingen

Horizon-kansarmen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de selectie van projectvoorstellen voor de doelgroep kansarmen gelden de volgende selectiecriteria:

Projecten dienen de kansen op betaald werk van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren.

Projecten in het kader van Horizon-kansarmen moeten aansluiten bij het activerend arbeidsmarktbeleid. Dit is gericht op het bestrijden van de langdurige werkloosheid van kansarmen. Voor diegenen in de bijstand voor wie de instrumenten van het activerend arbeidsmarkt op korte termijn geen oplossing bieden, zullen andere maatregelen gericht op sociale activering worden ontwikkeld. Het Horizon-initiatief wordt ingezet voor het ontwikkelen van ideeën en samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau en voor de ontwikkeling van (overheids)maatregelen die uiteindelijk de werkloosheid pogen terug te dringen.

Projecten moeten zijn gericht op personen die langer dan 12 maanden als werkloos werkzoekend bij het arbeidsbureau zijn ingeschreven en als gevolg van economische, sociale danwel in de persoon gelegen factoren geringe kansen hebben op werk.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor steun in het kader van het deelinitiatief Werkgelegenheid-Horizon kansarmen.

1. Systemen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De ontwikkeling van passende systemen voor opleiding, beroepskeuzevoorlichting en -adviezen en arbeidsbemiddeling

 • a. toepassing van flexibele opleidings- en bemiddelings- systemen

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   het ontwikkelen van specifiek op de kansarmen gerichte scholings- en bemiddelingsmethoden met name gericht op activering van uitkeringsgerechtigden

2. Opleidingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. opleiding van kansarme personen in nieuwe vaardigheden en voor nieuwe kwalificaties, met name voor sectoren waar een toename van de werkgelegenheid wordt verwacht

 • b. opleiding van kansarme personen (functionele psychologische en sociale revalidatie, vooropleiding, bijscholing, herscholing), voorafgegaan en begeleid door voortdurende evaluatie en bijstand.

 • c. opleiding of bijscholing van plaatselijke opbouwwerkers, opleiders, maatschappelijk werkers, vertegenwoordigers van de sociale partners en personeelsfunctionarissen in de particuliere sector, ter bevordering van de integratie van kansarmen op de arbeidsmarkt

3. Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het ontwikkelen van werkgelegenheid en het bieden van steun bij het opzetten van ondernemingen, coöperaties en partnerschappen tussen overheden en particulieren

 • a. werkgelegenheidsmaatregelen die tot doel hebben om gebruik te maken van de plaatselijke mogelijkheden voor het creëren van nieuw werk op basis van een vernieuwende aanpak voor de organisatie van het werk

 • b. steun voor plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven, waaronder partnerschappen tussen overheden en bedrijfsleven, met inschakeling van de plaatselijke gemeenschappen, in het bijzonder in sectoren waar verwacht wordt dat de werkgelegenheid zal groeien

  De voorkeur genieten projecten die:

  • -

   de kansen van uitkeringsgerechtigden vergroten op een zelfstandige bestaansvoorziening door (reguliere en additionele) arbeid in loondienst.

  • -

   tot doel hebben het vergroten van de activerende werking van de nieuwe Bijstandswet in het kader van het experimentenbeleid. Enerzijds de experimenten met inzet van uitkeringsgelden en anderzijds de experimenten met behoud van uitkering, n.l. het stimuleren of verplichten tot deelname aan maatschappelijk nuttige of dienstverlenende activiteiten (sociale activering).

 • c. werkgelegenheidsacties om de integratie van startende ondernemers in de arbeidsmarkt te bevorderen

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   het midden- en kleinbedrijf

  • -

   stedelijke gebieden waar weinig bedrijvigheid plaatsvindt

  • -

   plattelandsgebieden met een gebrek aan werkgelegenheid

4. Informatie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

het verspreiden van informatie en bewustwordingsacties, met name op transnationale basis

 • a. steun voor verspreiding van informatie over werkgelegenheids- en opleidingsmogelijkheden op een wijze die toegankelijk is voor kansarme personen

 • b. voorlichting aan het publiek, sociale partners en instanties voor opleiding en arbeidsbemiddeling over de mogelijkheden voor arbeidsdeelname van kansarme personen

 • c. steun voor intermediaire organisaties voor de verspreiding van informatie met betrekking tot projecten in het kader van Horizon-kansarmen

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   het verspreiden van inzichten en ervaringen opgedaan met experimenten die de arbeidstoeleiding van kansarmen moeten verbeteren.

III. De specifieke Youthstart-criteria

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de selectie van de projectvoorstellen ten behoeve van het Youthstart-programma gelden de volgende selectiecriteria:

Er dient sprake te zijn van een project gericht op het bevorderen van de arbeidsinpassing danwel instroom in het regulier onderwijs of scholing van werkloze jongeren en dient aan te sluiten bij het activerend arbeidsmarktbeleid voor jongeren. Het accent wordt gelegd op projecten die zijn gericht op de voortrajecten voor de instroom in de JWG en de uitstroomtrajecten uit de JWG.

Prioriteit genieten projecten die zijn gericht op jongeren tot en met 20 jaar, zonder diploma of die onvoldoende gekwalificeerd (minder dan niveau primair leerlingwezen) het onderwijs hebben verlaten.

In bijzonder gevallen kunnen jongeren die tot de huidige doelgroep van de Jeugwerkgarantiewet worden gerekend (t/m 22 jaar) aan projecten in het kader van Werkgelegenheid-Youthstart deelnemen, met dien verstande dat specifiek op de groep jongeren van 20 t/m 22 jaar gerichte projecten niet worden gehonoreerd.

Projectvoorstellen dienen de complementariteit met andere verwante acties van het ESF en die welke krachtens het Leonardo programma worden ondersteund, aan te tonen.

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor steun in het kader van het deelinitiatief Werkgelegenheid-Youthstart.

1. Systemen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De ontwikkeling van passende stelsels voor opleiding, beroepskeuzevoorlichting en -adviezen in de overheids- c.q. de particuliere sector

 • a. vaststelling van doelen en normen met betrekking tot beroepskeuzevoorlichting, vooropleiding, beroepsopleiding, leerlingstelsels, arbeidsbemiddeling, ondersteunende maatregelen en evaluatie

  De voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   het ontwikkelen van specifieke bemiddeling door jongerenconsulenten o.a. op het terrein van de studie en beroepskeuze en verwijzing naar het leerlingwezen.

 • b. identificatie, aanpassing en overdracht van bestaande succesvolle methodes met betrekking tot de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt

  De voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   verbetering van de dienstverlening aan jongeren door experimentele samenwerking tussen hulpverlening, onderwijs, arbeidsbemiddeling, politie en gemeenten.

 • c. ontwikkeling en beschikbaarstelling van vernieuwende methodes voor de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt

  De voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   de ontwikkeling van methodieken toegesneden op de groep jongeren die moeilijk is te bereiken: voortijdig schoolverlaters, recente immigranten en allochtone meisjes.

 • d. bevordering van meer actieve interactie tussen onderwijs, beroepsopleiding en arbeidsmarkt ter vergroting van de kansen op werk in het algemeen

  Voorkeur genieten projecten gericht op:

  • -

   de ontwikkeling van een aanpak die voortijdig schoolverlaters tijdig opspoort en verwijst door samenwerking met voorliggende voorzieningen zoals bijvoorbeeld het reguliere onderwijs en de sociale diensten.

  • -

   ontwikkeling van samenwerking tussen arbeidsbureaus en JWGO's gericht op uitstroom.

2. Opleiding

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het bieden van opleiding en arbeidsbemiddeling

 • a. opleidings- en arbeidsbemiddelingsprogramma's voor jongeren met bijzondere nadruk op het vergroten en versterken van de beroeps-, persoonlijke -, ondernemers- en taalkundige vaardigheden. Hierbij is coördinatie met plaatselijke opleidingen en arbeidsbemiddeling essentieel

 • b. toepassing van innoverende modellen die lokale activiteiten kunnen ondersteunen en versterken

  Voor a en b genieten projecten de voorkeur die zijn gericht op:

  • -

   ontwikkeling op lokaal niveau van voortrajecten voor de voorbereidingsfase voor de JWG, met optimaal gebruik van de mogelijkheden die de onderwijs infrastructuur te bieden heeft. – voortrajecten voor het leerlingwezen en mogelijkheden voor doorstroom naar het primair leerlingwezen.

  • -

   het bieden van een samenhangend aanbod in de JWG voor werkervaring, begeleiding en ondersteunende voorzieningen zoals bijvoorbeeld kinderopvang.

 • c. opleiding van opleiders en personeel voor arbeidsbemiddeling en beroepskeuzeadvisering op lokaal niveau, teneinde de integratie van jongeren in de arbeidsmarkt te verbeteren

3. Werkgelegenheid

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • a. maatregelen die gericht zijn op jongeren die zelfstandig ondernemer willen worden, met bijzondere nadruk op het ontwikkelen van relaties met jonge ondernemers in andere lidstaten, transnationale handelshuizen en zelfhulpnetwerken

  Voorkeur genieten projecten die:

  • -

   – uitstroom uit de Jeugdwerkgarantiewet richting zelfstandig ondernemerschap stimuleren, in de vorm van informatieoverdracht en samenwerking tussen JWGO, de Kamers van Koophandel en het arbeidsbemiddelingsaanbod.

 • b. ondersteuning voor lokale werkgelegenheidsinitiatieven die gericht zijn op de integratie van jongeren, met name op het gebied van kunsten, het cultureel erfgoed, de milieu bescherming, de stadsvernieuwing en de zorgsector

4. Informatie

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Het verspreiden van informatie en bewustmakingsacties

 • a. maatregelen die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn, met name onder de sociale partners en de betrokken organisaties, voor de bijzondere integratieproblemen waarmee jongeren geconfronteerd worden

 • b. steun voor informatiediensten op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau

  Voorkeur genieten projecten die:

  • -

   jongeren en ouders informeren over beroepskeuze, de juiste scholing en zelfstandig ondernemerschap om jongeren die onvoldoende of te laag zijn gekwalificeerd (opnieuw) te motiveren.

Doelstelling één-regio's

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  Spanje: Andalusië, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta en Melilla, Valencia, Extremadura, Galicië, Canarische Eilanden, Murcia, Cantabria

 • -

  Frankrijk: Franse Overzeese Departementen, Corsica, de arrondissementen Valenciennes, Douai en Avesnes

 • -

  Griekenland: gehele land

 • -

  Ierland: gehele land

 • -

  Italië: Abruzzi, Basillicata, Calabrië, Campanië, Molise, Apulië, Sardinië, Sicilië

 • -

  Portugal: hele land

 • -

  Verenigd Koninkrijk: Noord-Ierland, Merseyside, Highlands and Islands Enterprise Area

 • -

  België: Henegouwen

 • -

  Duitsland: de vijf nieuwe Länder en Oost-Berlijn

 • -

  Nederland: Flevoland

II.

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Model Garantverklaring

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Overheidsinstantie die tegenover de Europese Commissie en het Ministerie van S.Z.W. garant staat voor de goede uitvoering van het project met hieronder vermeld dossiernummer.

ESF-Dossiernummer:

Naam overheidsinstantie:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon nr.:

Namens de hierboven vermelde overheidsinstantie deel ik u mede garant te staan voor de goede uitvoering van het project met hierboven vermeld ESF-dossiernummer.

Deze garantstelling houdt in dat aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de terugbetaling van aan de projectuitvoerder toegekende en uitbetaalde ESF-subsidiegelden, in geval die subsi-

Naar boven