Aanwijzing gemeente Haarlemmermeer als vestigingsplaats casino

Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 01-03-1995 t/m heden

Aanwijzing gemeente Haarlemmermeer als vestigingsplaats casino

De Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken.

Gelet op artikel 27p van de Wet op de kansspelen;

Gezien de voordracht van de Raad voor de Casinospelen dd. 22 januari 1993;

Overwegende dat blijkens mededeling van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer dd. 23 september 1994, de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd met de aanwijzing van die gemeente als vestigingsplaats van een casino;

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 De gemeente Haarlemmermeer wordt aangewezen als gemeente waarvoor ingevolge de Beschikking Casinospelen (Stcrt. 1988, 139) vergunning is verleend tot het organiseren van een speelcasino.

  • 2 Aan deze aanwijzing wordt de voorwaarde verbonden dat het speelcasino wordt gevestigd op het gedeelte van het terrein van de N.V. Luchthaven Schiphol, dat wordt aangemerkt als douanegebied in de zin van de Wet inzake de Douane (Stb. 1992, 54) en de daarop gebaseerde regelingen.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 21 februari 1995

De

Staatssecretaris

van Justitie,

E. M. A. Schmitz

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J Wijers

Naar boven