Instellingsbesluit veiligheidsadviescommissie Schiphol

Geldend van 02-03-1995 t/m heden

Instellingsbesluit veiligheidsadviescommissie Schiphol

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een veiligheidsadviescommissie Schiphol, hierna te noemen de Commissie.

 • 2 De Commissie wordt ingesteld voor de duur van vier jaar, welke periode na afloop van deze termijn éénmaal kan worden verlengd voor ten hoogste vier jaar.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak

– de Minister, gevraagd en ongevraagd, te adviseren inzake de algemene veiligheidssituatie op en rondom de luchthaven Schiphol;

– zorg te dragen voor de uitvoering van de in het Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving voorziene vijfjaarlijkse safety audit;

– de internationale ontwikkelingen op veiligheidsgebied te volgen.

Artikel 3

 • 1 De Commissie is als volgt samengesteld:

  • a. voorzitter, tevens lid: Drs. H. Hooykaas, voormalig President-Directeur Shell Nederland B.V.

  • b. leden: Prof. dr. A. R. Hale, hoogleraar veiligheidskunde aan de Universiteit Delft; Dipl.-Ing. K. Koplin, Secretary General Joint Aviation Authorities; Mevr. M. A. van der Meer, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Prof. Dr. Ir. J. A. Mulder, hoogleraar vliegtuigbouw aan de Universiteit Delft; Ir. G. Ockeloen, voormalig Inspecteur-Generaal voor de Mijnen; Mr. I. Opstelten, burgemeester van de gemeente Utrecht;

 • 2 In geval van een vervangende benoeming kan de Commissie kandidaten voordragen aan de Minister.

 • 3 Als secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst, Directie Luchtvaartinspectie.

 • 4 De secretaris is niet stemgerechtigd en is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 4

 • 1 De Commissie is bevoegd:

  • -

   informatie op te vragen, al dan niet door tussenkomst van de Minister;

  • -

   deskundigen te horen;

  • -

   aan deskundigen opdrachten te verstrekken, mits de budgettaire consequenties zijn vastgesteld in overeenstemming met de Minister;

 • 2 De Commissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen en tussentijds, zo vaak als aanleiding daartoe bestaat, tot ten hoogste zesmaal per jaar.

 • 3 De Commissie brengt tenminste éénmaal per jaar een rapport uit aan de Minister inzake de algemene veiligheidsontwikkeling op en rondom Schiphol.

 • 4 De Minister draagt zorg voor de openbaarmaking van het rapport.

 • 5 De Commissie stelt onder goedkeuring van de Minister een reglement vast dat in ieder geval voorschriften bevat inzake:

  • -

   het verrichten van onderzoek;

  • -

   het verkrijgen van informatie;

  • -

   het uitnodigen van deskundigen;

  • -

   de wijze van besluitvorming.

Artikel 5

De leden en de voorzitter ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten ingevolge het bepaalde in het Reisbesluit binnenland (Stb. 1993, 144).

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt met inachtneming van de bepaling van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie worden de bescheiden opgeborgen in het Centraal archief van dit ministerie.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina