Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (machines)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 10-03-1995 t/m 31-12-2002

Besluit van 21 februari 1995, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (machines)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 december 1994, nr. 94083292 WJA/W;

Gelet op de richtlijn nr. 89/392/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines (PbEG L 183) alsmede op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr. W10.94.0747);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 14 februari 1995, nr. 95011554 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de negende maart 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven