Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 31-08-2004 t/m 16-10-2007

Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 1994, nr. J. 9417911, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op richtlijn, nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEG L 230) en op artikel 5, vijfde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;

De Raad van State gehoord (advies van 23 januari 1995, no. W11.94.0721);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 februari 1995, nr. J. 9555, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder "wet" verstaan: Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 1 De in artikel 5, vijfde lid, van de wet bedoelde gevallen doen zich voor indien:

    • a. aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de eisen, gesteld bij of krachtens de artikelen 3 en 3a van de wet;

    • b. blijkt dat op grond van de nieuwe ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis de wijze van gebruik en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd, of

    • c. zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een communautaire maatregel.

  • 2 De toelating of registratie kan zo nodig worden verlengd voor de periode die nodig is om de wijziging af te handelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Indien artikel 1, onderdeel H, onder 3, van het bij koninklijke boodschap van 1 juni 1993 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Kamerstukken II 1992/93, 23 177, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging toelatings- en registratievoorschriften bestrijdingsmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 februari 1995

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de achtentwintigste februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven