Wijzigingsregeling Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 01-08-1995 t/m 30-12-2004

Wijzigingsregeling Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 89, eerste lid onderdeel a, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12, eerste lid, van het Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de regeling formatie-rekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994]

Artikel II. Overgangsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Bij de toepassing van artikel 4, derde lid, van de Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994 kan voor het schooljaar 1995-1996 het aantal leerlingen afkomstig uit asielzoekerscentra worden meegeteld ten behoeve waarvan aan het bevoegd gezag van een school of een scholengemeenschap, als bedoeld in die regeling, bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in het schooljaar 1994-1995 faciliteiten zijn toegekend.

  • 2 Bij de toepassing van artikel 5, eerste lid onderdeel b, van de Regeling formatierekeneenheden culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 1994 geldt tevens als voorwaarde dat faciliteiten ten behoeve van leerlingen uit asielzoekerscentra zijn verstrekt op basis van een in het eerste lid bedoelde beschikking.

  • 3 Bij de telling, bedoeld in het eerste lid, wordt uitgegaan van het aantal leerlingen ten behoeve waarvan faciliteiten zijn toegekend bij de in het eerste lid genoemde beschikkingen, en die op 15 september 1994 als werkelijk schoolgaand waren ingeschreven. Deze leerlingen dient de school of scholengemeenschap afzonderlijk op te geven ten behoeve van de telling, bedoeld in het eerste lid.

Artikel III. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel IV. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995, met dien verstande dat onderdeel D, tweede lid, inwerking treedt met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven