Regeling taak en samenstelling Stuurgroep fraudebestrijding

Geldend van 14-02-1995 t/m heden

Regeling taak en samenstelling Stuurgroep fraudebestrijding

De Minister van Justitie,

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 18-21 augustus 1992, waarbij de voorstellen van de ambtelijke task-force fraudebestrijding werden aanvaard, alsmede op het besluit van de Raad van 11 september 1992 onder meer strekkende tot instelling van een ministeriële commissie fraudebestrijding.

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 14 juli 1994, inhoudende dat de stuurgroep en de ministeriële commissie fraudebestrijding zullen worden betrokken bij het bewaken van de voortgang van het beleid inzake de activiteiten gericht op het opsporen en ontnemen van wederrechtelijk verkregen inkomsten en vermogens;

Overwegende dat het mede met het oog op dit laatste besluit noodzakelijk is het besluit van de minister van Justitie van 25 september 1992, nr. 255197/292/GA, zoals gewijzigd bij besluit van de minister van Justitie van 30 maart 1993, nr. 358919/293/WB, te vervangen door een nieuw besluit;

Besluit:

2

De Stuurgroep heeft tot taak:

  • a. de voortgang van de uitvoering van het kabinetsbeleid inzake de bestrijding van misbruik van oneigenlijk gebruik op het terrein van belastingen en sociale zekerheid ambtelijk te bewaken en te coördineren, alsmede in voorkomend geval politieke besluitvorming voor te bereiden, en

  • b. de voortgang van het beleid inzake de activiteiten gericht op het opsporen en ontnemen van wederrechtelijk verkregen inkomsten en vermogens te bewaken.

3

De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

alsmede, voorzover de hiervoor onder 2.b. genoemde taak aan de orde is:

4

De Stuurgroep nodigt indien daartoe uit hoofde van de medeverantwoordelijkheid van een of meer andere departementen aanleiding bestaat, een vertegenwoordiger van dat/die departement(en) uit aan de desbetreffende werkzaamheden van de Stuurgroep deel te nemen.

5

De Stuurgroep kan een of meer werkgroepen instellen ter ondersteuning van haar werkzaamheden.

6

Dit besluit treedt in de plaats van het besluit van de minister van Justitie van 25 september 1992, nr. 255197/292/GA, zoals gewijzigd bij besluit van de minister van Justitie van 30 maart 1993, nr. 358919/293/WB.

Dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van dit besluit.

Den Haag, 13 februari 1995.

De

minister

van Justitie,

W. Sorgdrager.

Terug naar begin van de pagina