Besluit Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 15-02-1995 t/m 27-08-2004

Besluit Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat de structurering van de informatievoorziening op het terrein van de Jeugdzorg gerichte aandacht en een doeltreffende aanpak behoeft;

Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering hiervan een breed samengestelde Stuurgroep in te stellen;

Besluiten:

1.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Gehoord hebbende het bestuurlijk Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid, tot het instellen van de Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg (SSIJ).

2. Taakstelling

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep heeft als taak om uitwerking te geven aan drie projecten, conform het advies zoals dat op verzoek van de bewindslieden is uitgebracht door de voormalige projectgroep Beleidsinformatie Jeugdhulp-

verlening. Te weten de projecten:

 • a. 'Werkdocument eenheid-van-taal', resulterend in een basiswoordenboek, bestaande uit begrippen met bijbehorende gegevens waarover consensus bestaat.

 • b. 'Bron-en beleidsinformatie', bestaande uit een definitiestudie, die resulteert in een beschrijving op hoofdlijnen van een landelijk registratiesysteem, de hoofdlijnen van een afsprakensysteem en plannen voor verdere realisatie.

 • c. 'Planning en Control Informatie'. Dit project valt in twee deelprojecten uiteen, namelijk:

  • -

   het opzetten van een P&C-systematiek tussen subsidiegever en instellingen (enerzijds de landelijk werkende residentiële voorzieningen en het Ministerie van VWS en anderzijds de provincies/grootstedelijke regio's en de regionale instellingen);

  • -

   het opzetten van een uitwisseling van P&C-informatie tussen rijksoverheden (VWS en Justitie) en provincies/ grootstedelijke regio's.

  In het project 'Planning en Control Informatie' wordt een deel van het project 'vraaginformatie Jeugdhulp-verlening', voor zover noodzakelijk voor planning en control, meegenomen.

3. Uitwerking

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep geeft uitwerking aan deze projecten door:

 • -

  Het (doen) opstellen van drie projectplannen, waarin eindprodukten dan wel eindresultaten, hiertoe benodigde activiteiten, planning, financiële en personele kaders en externe advisering zijn opgenomen;

 • -

  Het bewaken van de samenhang tussen de drie projecten qua inhoud, organisatie en communicatie;

 • -

  Het zorgdragen voor de feitelijke uitvoering van de projectplannen binnen de in deze instellingsbeschikking vastgestelde inhoudelijke, financiële en personele kaders; de Stuurgroep bewaakt daarbij de planning, de financiële en personele inzet en het communicatietraject;

 • -

  Het regelmatig rapporteren aan de Staatssecretarissen en de Tweede Kamer en het bestuurlijk Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid informeren over de voortgang van de projecten. En door tijdig te melden wanneer er afgeweken dreigt te worden van de vastgestelde inhoudelijke kaders dan wel wanneer er overschrijdingen dreigen qua tijdsbesteding, financiële en personele inzet;

 • -

  Het signaleren van momenten waarop tussentijds met de uitvoering van andere in het plan van aanpak voorgestelde projecten begonnen kan worden en de Staatssecretarissen en het bestuurlijk Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid adviseren over mogelijke operationele consequenties op basis van deze signalen;

 • -

  Het op adequate wijze informeren van de Stuurgroep Regie in de Jeugdzorg over de voortgang van de projecten en het afstemmen van de werkzaamheden van de Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg op de werkzaamheden van de Stuurgroep Regie in de Jeugdzorg. Dit heeft vooral betrekking op de afstemming tussen de ontwikkelingen rondom macro-kader-regiovisies enerzijds en deelproject b. binnen 'Planning- en Control-Informatie' anderzijds;

 • -

  Het regelmatig informeren en communiceren met het Platform Welzijns Informatie over haar activiteiten.

4. Tijdsplanning

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De drie voorgestelde projecten lopen gedeeltelijk synchroon. De geraamde doorlooptijd van de projecten luidt:

 • 1. 'Werkdocument eenheid-van-taal': 3 maanden;

 • 2. 'Bron-en beleidsinformatie': de definitiestudie: 5 maanden;

 • 3. 'Planning- en Control-informatie':

  • deelproject a.: 8 maanden en

  • deelproject b.: 6 maanden.

De projecten starten zo spoedig mogelijk na instelling van de Stuurgroep en uiterlijk per 15 januari 1995.

5. Financiële en personele kaders

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep krijgt de opdracht om uitwerking te geven aan de drie voorgestelde projecten conform de opgestelde projectplannen. De personele inzet die nodig is om te komen tot de onder 2. geformuleerde eindresultaten per project en die als uitgangspunt voor de drie projectplannen dient, is als volgt geraamd:

 • Deze personele inzet is exclusief aan te trekken specifieke materiedeskundig-heid of externe ondersteuning.

 • De Stuurgroep dient er rekening mee te houden dat de benodigde financiële middelen ter realisering van de in deze beschikking vastgestelde eindprodukten, dienen te passen binnen de in het Rijksplan 1995-1998 ten behoeve van het project beleidsinformatie gereserveerde middelen.

6. Samenstelling Stuurgroep

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep wordt voorgezeten door een externe, onafhankelijk voorzitter die zowel bekend is met het terrein van jeugdzorg als met informatiebeleid en procesmanagement. De ondernemersorganisaties en de provincies/grootstedelijke regio's via het IPO worden op bestuurlijk niveau in de Stuurgroep vertegenwoordigd. De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

 • voorzitter: de heer G. Brouwer

 • vice-voorzitter: de heer J.H.M.A. Römgens Ministerie van VWS, Directie Jeugdbeleid

 • leden:

  • de heer M.A.C. de Beer, VOG

  • de heer J.C.A. Bastiaansen, NVGGZ

  • de heer H. Ester, NVAGG

  • mevrouw J.E.M. Berman, IPO en grootstedelijke regio's

  • mevrouw A.L.M. Groen, Ministerie van Justitie, Directie Jeugdbescherming en Reclassering

  • mevrouw M.T.C. Verdonk, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

  • de heer A.A.M. Vloemans, Ministerie VWS Directie Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingsaangelegenheden, en Consumentenbeleid.

7. Externe advisering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep kan desgewenst advies en informatie vragen aan derden. Hierbij valt ondermeer te denken aan bijv. de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, de GHIGV en de landelijke steunfuncties. De Stuurgroep kan zonodig externe deskundigheid aantrekken en ondersteunend onderzoek uitzetten.

8.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Het treedt in werking met ingang van de dag van die bekendmaking en werkt terug tot het tijdstip waarop de Stuurgroep haar werkzaamheden in feite heeft aangevangen, dat wil zeggen 15 december 1994.

Dit Besluit kan worden aangehaald als: Besluit Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg. Een afschrift van dit Besluit zal worden gezonden naar de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk, 8 februari 1995

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Staatssecretaris van Justitie,

Erica Terpstra

Naar boven