Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling T&U en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 04-02-1995 t/m 10-06-2005

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling T&U en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1995 doen van subsidietoezeggingen op grond van het Besluit subsidies toeleveren en uitbesteden wordt vastgesteld op f 7.500.000,00.

  • 2 Van het in het eerste lid genoemde bedrag is:

    • a. f 800.000,00 beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter zake van de produkt-markt-combinatie vliegtuigindustrie en

    • b. f 6.700.000,00 beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter zake van de overige aangewezen produkt-markt-combinaties.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Op subsidies waarvoor de aanvraag op grond van het Besluit subsidies toeleveren en uitbesteden is ontvangen vóór het in artikel IV bedoelde tijdstip, is de Uitvoeringsregeling T&U van toepassing zoals zij luidde tot dat tijdstip.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 30 januari 1995.

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers.

Naar boven