Wijziging Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek door collectiviteiten 1994 en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 03-02-1995 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek door collectiviteiten 1994 en vaststelling van het voor 1995 beschikbare budget

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek door collectiviteiten 1994.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1995 ontvangen aanvragen op grond van de Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek 1994 wordt vastgesteld op f 5.000.000,00.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Op subsidies waarvoor de aanvraag in 1994 is ontvangen, is de Subsidieregeling bedrijfsgericht technologisch onderzoek door collectiviteiten 1994 van toepassing zoals zij luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 30 januari 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven