Uitvoeringsbesluit Weer samen naar school

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 17-03-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de wet betreffende Weer samen naar school

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 9 november 1994, nr. 94045444/2493, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 19a, eerste en derde lid, artikel 32e, 59, tweede en vierde lid, en 93a, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 18 oktober 1994, nr. OR 94000477/1P);

De Raad van State gehoord (advies van 16 januari 1995, nr. W05.94.0680);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 26 januari 1995, nr. 95001635/2493, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Overgangsregeling ambulante begeleiding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Indien een school voor het schooljaar 1995-1996 aanspraak heeft op formatie voor ambulante begeleiding op grond van artikel 11a van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en op formatiegarantie op grond van artikel 93a, vierde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs juncto de Regeling Formatiegarantie "Weer samen naar School" van 25 augustus 1994, kenmerk PO/B-94037174 ( OenW-Regelingen van 31 augustus 1994, nr. 18b), bestaat uitsluitend aanspraak op toepassing van de regeling doe tot het hoogste aantal formatierekeneenheden leidt.

Artikel V. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel II, onderdelen B tot en met H, en artikel III, onderdeel B, voor het eerst van toepassing zijn op de formatie voor het schooljaar 1995-1996 en artikel II, onderdeel I, voor het eerst van toepassing is op de formatie voor het schooljaar 1996-1997. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het eerstgenoemde besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens is te kennen gegeven dat het in dat besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de veertiende februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven