Wijziging regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs

[Regeling vervallen per 04-02-2007.]
Geldend van 01-08-1995 t/m 03-02-2007

Wijziging regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2.14, 2.19, derde lid, 2.64, en 2.71, derde lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, artikel 16 van het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o., en artikel 7, derde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 04-02-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling overzicht diploma's en certificaten landbouwonderwijs.]

Artikel II

[Vervallen per 04-02-2007]

De in artikel I bedoelde bijlage ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te 's-Gravenhage.

Artikel III

[Vervallen per 04-02-2007]

  • 1 Voor de volgende certificaten wordt een centraal examen afgenomen, met de volgende examenstof:

    10b

    0b2. Voor de in het eerste lid bedoelde certificaten weegt voor het bepalen van het eindcijfer het cijfer van het centraal examen even zwaar als het cijfer van het schoolexamen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze: De

secretaris-generaal

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina