Vaststelling rode lijst zoogdieren

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geldend van 03-02-1995 t/m 12-11-2004

Vaststelling rode lijst zoogdieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt vastgesteld de volgende lijst van soorten:

 • waterspitsmuis Neomys fodiens

 • veldspitsmuis Crocidura leucodon

 • grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum

 • kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros

 • Brandt's vleermuis Myotis brandtii

 • ingekorven vleermuis Myotis emarginatus

 • franjestaart Myotis nattereri

 • Bechstein's vleermuis Myotis bechsteinii

 • vale vleermuis Myotis myotis

 • mopsvleermuis Babastella barbastellus

 • grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus

 • boommarter Martes martes

 • otter Lutra lutra

 • gewone zeehond Phoca vitulina

 • grijze zeehond Halichoerus grypus

 • tuimelaar Tursiops truncatus

 • bruinvis Phocoena phocoena

 • wild zwijn Sus scrofa

 • damhert Cervus dama

 • edelhert Cervus elaphus

 • bever Castor fiber

 • noordse woelmuis Microtus oeconomus

 • grote bosmuis Apodemus flavicollis

 • hazelmuis Muscardinus avellanarius

 • eikelmuis Eliomys quercinus

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina