Warenwetregeling Visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en kikkerbillen

[Regeling vervallen per 05-04-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 04-04-2006

Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de Richtlijn nr. 91/493/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijproducten (PbEG L 268);

op de Richtlijn nr. 91/492/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (PbEG L 268);

op de Beschikking nr. M (85) 4 van het Comité van Ministers van 26 september 1985 tot invoering van een sanitaire regeling voor het intra-Benelux-verkeer voor ingevoerde garnalen of voedingswaren waarin garnalen zijn verwerkt;

op de Beschikking nr. 93/140/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 januari 1993 tot vaststelling van de voorschriften met betrekking tot de visuele controle voor de opsporing van parasieten in visserijproducten (PbEG L 56);

op de Beschikking nr. 93/51/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1992 betreffende microbiologische normen voor de produktie van gekookte schaal- en weekdieren (PbEG L 13);

op de Beschikking nr. 93/185/EEG van 15 maart 1993 tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake de certificering van visserijproducten uit derde landen, om de overgang naar de bij Richtlijn 91/493/EEG ingestelde regeling te vergemakkelijken (PbEG L 79);

op de Beschikking nr. 93/387/EEG van de Commissie van 7 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, levend, van oorsprong uit Marokko (PbEG L 166);

op de Beschikking nr. 93/25/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1992 houdende goedkeuring van behandelingen om de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te verhinderen (PbEG L 16);

alsmede op de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 van het Warenwetbesluit visserijproducten;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. produktiegebied:

een gebied in zee, in een lagune of estuarium waarin zich hetzij natuurlijke gronden voor tweekleppige weekdieren, hetzij gebieden die gebruikt worden voor de kweek van tweekleppige weekdieren bevinden en waar levende tweekleppige weekdieren worden verzameld;

b. heruitzettingsgebied:

een gebied in zee, in een lagune of estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend bestemd is voor de natuurlijke zuivering van levende tweekleppige weekdieren;

c. verwatergebied:

een gebied in zee, in een lagune of estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend bestemd is voor het verwateren van levende tweekleppige weekdieren;

d. verse produkten:

visserijproducten, in gehele staat of na bewerking, daaronder begrepen vacuüm of onder een gewijzigde atmosfeer verpakte produkten, die geen andere op conservering gerichte behandeling hebben ondergaan dan koeling;

e. bewerkte produkten:

visserijproducten die een behandeling hebben ondergaan waardoor hun anatomische toestand is gewijzigd, zoals strippen, ontkoppen, in moten verdelen, fileren of hakken;

f. verwerkte produkten:

visserijproducten die als gekoeld of ingevroren produkt, al dan niet samen met andere levensmiddelen, een chemisch of fysisch procédé zoals verhitten, roken, zouten, drogen, marineren of een combinatie daarvan hebben ondergaan.

g. conservering:

procédé dat erin bestaat de visserijproducten in hermetisch gesloten recipiënten te verpakken en hen een warmtebehandeling te laten ondergaan die toereikend is om alle micro-organismen die zich zouden kunnen vermeerderen, te vernietigen of te inactiveren, ongeacht de temperatuur waarbij het produkt zal worden opgeslagen;

h. koeling:

procédé dat erin bestaat de temperatuur van de visserijproducten zodanig te doen dalen dat zij de temperatuur van smeltend ijs benadert;

i. ingevroren produkten:

visserijproducten die zo zijn ingevroren dat hun kerntemperatuur, na thermische stabilisatie, minimaal -18 °C bedraagt;

j. beschikking 2002/226/EG:

beschikking nr. 2002/226/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 2002 (PbEG L 75) tot instelling van speciale gezondheidscontroles voor het verzamelen en verwerken van bepaalde tweekleppige weekdieren waarvan het gehalte aan "amnesic shellfish poison" (ASP) de bij richtlijn 91/492/EEG van de Raad vastgestelde grenswaarde overschrijdt.

k. verwatering:

de behandeling waarbij levende tweekleppige weekdieren, die gezien hun kwaliteit niet hoeven te worden heruitgezet of behandeld in een zuiveringscentrum, worden opgeslagen in bassins, in andere installaties met schoon zeewater of op natuurlijke gronden ten einde zand, slik of slijm te verwijderen;

l. mariene biotoxines:

giftige stoffen die door levende tweekleppige weekdieren worden opgenomen bij het eten van plankton dat deze toxines bevat;

m. faecale coliformen:

facultatief aerobe, gramnegatieve, niet-sporevormende, cytochrome oxydase-negatieve, staafvormige bacteriën die in staat zijn om lactose te fermenteren met produktie van gas in aanwezigheid van galzouten of andere oppervlakte-actieve agentia met soortgelijke groeiremmende eigenschappen, bij 44° + 0,2 °C na ten minste 24 uur;

n. E. coli:

faecale coliformen die indol vormen uit tryptofaan bij 44° + 0,2 °C na 24 uur.

o. vervoermiddelen:

de voor belading bestemde gedeelten van motorvoertuigen, van spoorvoertuigen en van luchtvaartuigen, alsmede scheepsruimen of containers voor vervoer te land, over water of door de lucht;

p. bevoegde instantie:

de Voedsel en Waren Autoriteit;

q. drinkwater:

water als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;

§ 2. visserijproducten

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

2.1. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. verpakken:

het beschermen van visserijproducten door middel van het gebruik van een wikkel, een container of een ander daarvoor geschikt materiaal;

b. partij:

de hoeveelheid visserijproducten die is verkregen in praktisch identieke omstandigheden;

c. zending:

een hoeveelheid visserijproducten, bestemd voor een of meer afnemers in het land van bestemming, en vervoerd met één en hetzelfde vervoermiddel;

d. schoon zeewater:

zeewater of brak water dat geen microbiologische verontreinigingen, schadelijke stoffen of toxisch marien plankton bevat in hoeveelheden die de kwaliteit van visserijproducten uit gezondheidsoogpunt kunnen aantasten.

e. detailhandelsstadium:

fase van verhandeling van de in deze paragraaf bedoelde waren door een detailhandelaar aan de eindverbruiker of een instelling, alsmede de rechtstreekse overdracht in kleine hoeveelheden door een visser aan een detailhandelaar, de eindverbruiker of een instelling;

f. zichtbare parasiet:

parasiet of groep parasieten die door grootte, kleur of textuur duidelijk van het visweefsel kan worden onderscheiden;

g. visuele controle:

niet-destructief onderzoek van visserijproducten, dat zonder optische vergroting, eventueel bij tegenlicht, wordt verricht bij een voor het menselijke oog goede verlichting;

h. kritisch punt:

elk punt, elk stadium of elk procédé waar, door middel van een adequate controle, een bedreiging van de veiligheid van het voedsel kan worden vermeden, opgeheven of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd;

i. richtlijn 2004/9/EG:

richtlijn nr. 2004/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2004 inzake de inspectie en de verificatie van de goede laboratoriumpraktijken (GLP) (Gecodificeerde versie) (PbEU L 50).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

 • 1 Deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op visserijproducten met uitzondering van voor rechtstreekse menselijke consumptie bestemde levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.

 • 2 Deze paragraaf is met uitzondering van artikel 8, onder a, en artikel 9 uitsluitend van toepassing op de verhandeling tot aan het detailhandelsstadium.

2.2. Inrichtingen

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Het behandelen, bewerken, bereiden, verwerken of bewaren van visserijproducten in inrichtingen geschiedt op hygiënische wijze, met inachtneming van de eisen van bijlage I.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

De in artikel 3 bedoelde visserijproducten voldoen aan de eisen van bijlage II.

3. Tweekleppige weekdieren

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Artikel 21

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit visserijproducten in werking treedt.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Bijlage I. Bijzondere eisen voor het hanteren van visserijproducten in inrichtingen

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Eisen ten aanzien van verwerkte produkten

Gekookte schaal- en weekdierprodukten

Bij het koken van schaal- en weekdieren dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

 • a. de voor de controle van de in onderdelen g, h en i vastgestelde microbio-logische normen gebruikte analysemethoden worden, tezamen met de corresponderende resultaten, geregistreerd;

 • b. ziektekiemen

  Soort kiem Norm

  Salmonella spp. Afwezig in

  25 g

  n = 5

  c = 0

  Bovendien mogen op grond van de risico-analyse op te sporen ziekteverwekkende micro-organismen en toxines daarvan niet voorkomen in hoeveelheden die de gezondheid van de consumenten kunnen schaden.

 • c. kiemen die op een gebrek aan hygiëne wijzen (van schelp of schaal ontdane produkten)

  Soort kiem Norm (/g)

  Staphylococcus aureus m = 100

  M = 1.000

  n = 5

  c = 2

  of thermotolerante

  coliformen (44 °C in een

  vaste voedingsbodem) m = 10

  M = 100

  n = 5

  c = 2

  of Escherichia coli (in een

  vaste voedingsbodem) m = 10

  M = 100

  n = 5

  c = 1

  De parameters n, m, M en c worden als volgt vastgesteld:

  • n = aantal eenheden waaruit het monster bestaat;

  • m = drempelwaarde waaronder alle resultaten bevredigend worden geacht;

  • M = maximumwaarde waarboven de resultaten niet meer bevredigend worden geacht;

  • c = aantal monstereenheden die waarden opleveren tussen m en M.

  De kwaliteit van een partij wordt geacht:

  • a) bevredigend te zijn als alle geconstateerde waarden kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 3m;

  • b) aanvaardbaar te zijn als alle geconstateerde waarden tussen 3m en 10m (= M) liggen en als c/n kleiner is dan of gelijk is aan 2/5.

  De kwaliteit van een partij wordt onbevredigend geacht:

  • -

   in alle gevallen waarin waarden worden geconstateerd die groter zijn dan M;

  • -

   als c/n groter is dan 2/5.

 • d. indicatorkiemen (richtsnoeren)

  Soort kiem Norm (/g)

  Mesofiele aërobe

  bacteriën (30 °C)

  a) Hele produkten m = 10.000

  M = 100.000

  n = 5

  c = 2

  b) Van schelp of

  schaal ontdane produkten,

  uitgezonderd krabvlees m = 50.000

  M = 500.000

  n = 5

  c = 2

  c) Krabvlees m = 100.000

  M = 1.000.000

  n = 5

  c = 2

Deze richtsnoeren moeten de producenten helpen bij de beoordeling of hun inrichting goed functioneert en bij de toepassing van de procedures voor toezicht op de produktie.

Bijlage II. Microbiologische controles

[Regeling vervallen per 05-04-2006]

Gekookte gepelde garnalen dienen de volgende microbiologische normen niet te overschrijden:

 • -

  Staphylococcus aureus niet meer dan 5000 per gram;

 • -

  Salmonella afwezig in 25 gram;

andere pathogene kiemen dienen afwezig te zijn.

Naar boven