Instelling Stuurgroep 'Regie in de jeugdzorg'

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 29-01-1995 t/m 27-08-2004

Instelling Stuurgroep 'Regie in de jeugdzorg'

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Overwegende, dat het wenselijk is de uitvoering van het regeringsstandpunt 'Regie in de jeugdzorg' te stimuleren door een terzake kundige Stuurgroep.

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Stuurgroep:

de stuurgroep genoemd in artikel 2

b. G.O.:

Gestructureerd Overleg Jeugdbeleid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een Stuurgroep 'Regie in de Jeugdzorg'.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep gaat bij uitoefening van haar taken uit van het Regeringsstandpunt 'Regie in de jeugdzorg'.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De stuurgroep draagt zorg voor voorstellen ten behoeve van het vernieuwingsproces.

  In dit kader stelt de stuurgroep voor:

  • a. welke prioriteiten gesteld worden

  • b. welke initiatieven genomen moeten worden

  • c. wie voor de uitvoering daarvan de primaire verantwoordelijkheid draagt

  • d. binnen welke termijn een en ander tot uitvoering moet zijn gebracht

  • e. wat de beoogde produkten zijn.

   Deze initiatieven dienen sterk ontwikkelingsgericht te zijn en moeten uiteindelijk leiden tot een fundamentele verbetering in de sturing, de samenhang en de inrichting van de jeugdstelsels.

 • 2 De stuurgroep draagt zorg voor het maken van afspraken over taakverdeling samenwerking, overleg en besluitvorming tussen betrokken partijen, i.c. gemeenten, provincies, departementen, ondernemersorganisaties, steunfunkties en zorgverzekeraars.

 • 3 De stuurgroep draagt zorg voor een heldere afbakening en afstemming in de ontwikkelingstaak van de stuurgroep, de bestuurlijke en uitvoeringsverantwoordelijkheid van de leden van de stuurgroep en de bestuurlijke en uitvoeringsverantwoordelijkheid van anderen.

 • 4 De stuurgroep draagt zorg voor gecoördineerde communicatie en informatie over het vernieuwingsproces.

 • 5 De stuurgroep draagt er zorg voor dat haar voorstellen in het G.O. worden besproken en worden vastgesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Stuurgroep is ingesteld voor een periode van twee jaar.

 • 2 De Stuurgroep brengt naast een eindrapportage in december 1996, een tussentijds, halfjaarlijks verslag uit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep bestaat uit maximaal 13 leden en wordt ondersteund door een secretariaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 1994.

Rijswijk, 19 januari 1995

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers;

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven