Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling vervallen per 18-10-2009.]
Geldend van 05-07-2002 t/m 17-10-2009

Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van beslissingen op bezwaren inzake personele aangelegenheden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken een adviescommissie als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht in te stellen;

Gehoord de Bijzondere Commissie als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en de Overlegcommissie Binnenlandse Veiligheidsdienst als bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 mei 1986, houdende vaststelling van aanvullende regels ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst (Stb. 310);

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-10-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. medewerker:

  • a. degene die werkzaam is of is geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de ambtenaar die door Nederland in het kader van de personele dan wel onderlinge samenwerking met de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba aan één van die landen beschikbaar is gesteld;

  • c. degene die in dienst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkzaam is bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

 • d. de Bijzondere Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

§ 2. De commissie

[Vervallen per 18-10-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2009]

 • 1 Er is een bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 3 Indien de directeur Personeel en Organisatie de commissie daarom in individuele gevallen verzoekt, kan de commissie de minister ook adviseren ten behoeve van een door hem te nemen beslissing op een bezwaar van een medewerker tegen een ander besluit dan genoemd in het tweede lid.

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2009]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid, niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister;

  • b. een plaatsvervangend voorzitter, tevens lid, niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister;

  • c. ten hoogste 10 overige leden en 10 plaatsvervangende leden.

 • 3 De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 4 De benoemingen gelden voor een periode van vijf jaar. De leden en plaatsvervangende leden kunnen tussentijds op eigen verzoek worden ontslagen. In dat geval kan tussentijdse benoeming van nieuwe leden en plaatsvervangende leden voor de resterende periode plaatsvinden. Herbenoeming is eenmaal aansluitend mogelijk.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2009]

 • 1 De commissie wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat bestaat uit medewerkers van de afdeling Juridische Managementondersteuning en Overlegzaken van de directie Personeel en Organisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 18-10-2009]

 • 1 De commissie behandelt een verzoek om advies over een bezwaar in de volgende samenstelling:

  de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, en ten minste twee leden of plaatsvervangende leden.

 • 2 De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, een lid of een plaatsvervangend lid dat niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 18-10-2009]

De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de minister.

Artikel 7

[Vervallen per 18-10-2009]

Aan de leden en plaatsvervangende leden wordt een vacatiegeld toegekend op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 18-10-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 18-10-2009]

Over een bezwaar tegen een besluit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, dat is ingediend voor 1 januari 1995, adviseert de commissie indien de belanghebbende op 1 januari 1995 nog niet is gehoord.

Artikel 9

[Vervallen per 18-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 10

[Vervallen per 18-10-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina