Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 22-01-1995 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en 4, tweede en vierde lid, van het Besluit mestbank en mestboekhouding (Meststoffenwet) en artikel 3, eerste lid, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproduktie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De mestboekhouding voor 1995 voor producenten van dierlijke meststoffen van wie het bedrijf een referentiehoeveelheid heeft van meer dan 125 kilogram fosfaat per hectare per jaar en voor producenten van dierlijke meststoffen die boekhoudplichtig zijn op grond van de Regeling vaststelling mestboekhoudplicht (algemeen) en op grond van de Regeling vaststelling mestboekhoudplicht bijzondere gebieden en producenten, wordt opgemaakt door gebruik te maken van de formulieren, zoals opgenomen in de bijlagen I, II, III, IV, V en VI bij deze regeling.

  • 2 Op het formulier zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt het aantal getelde dieren steeds binnen veertien dagen na de teldatum ingevuld.

  • 3 De producent van dierlijke meststoffen meldt een bedrijfsoverdracht binnen dertig dagen aan het Bureau Heffingen te Assen, door toezending van het formulier, zoals opgenomen in bijlage V bij deze regeling.

  • 4 De producent van dierlijke meststoffen meldt iedere transactie van landbouwgrond binnen dertig dagen aan het Bureau Heffingen te Assen, door toezending van het formulier, zoals opgenomen in bijlage VI bij deze regeling.

  • 5 De in het eerste lid genoemde bijlagen liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Producenten die hun mestboekhouding voeren volgens het artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1993 bedoelde model VI, behoeven de in het formulier, zoals opgenomen in bijlage I, opgenomen telling rundvee en varkens, voor zover betrekking hebbende op de diercategorieën die in de boekhouding overeenkomstig het artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding 1993 bedoelde model VI zijn opgenomen, niet bij te houden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met VI, die ter inzage worden gelegd.

's-Gravenhage, 18 januari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven