Regeling Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 20-01-1995 t/m 14-07-2007

Regeling Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 210/69 van de Commissie van 31 januari 1969 betreffende de wederzijdse mededeling van gegevens door de Lid-Staten en de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten (PbEG nr. L28) en gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 1547/87 van de Commissie van 3 juni 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen (EEG) nr. 777/87 met betrekking tot de interventie-aankopen van boter (PbEG nr. L 144);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Er is een Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen.

 • 2 Deze commissie heeft tot taak éénmaal per week en voorts zo dikwijls als haar voorzitter zulks in verband met de marktontwikkeling nodig oordeelt, van de prijzen, waartegen melk- en zuivelprodukten bij levering af fabriek en voor zover het boerenkaas betreft bij levering af waag aan de Nederlandse groothandel wordt verhandeld, een notering op te stellen en deze bekend te doen maken.

 • 3 De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor, dat de in het tweede lid bedoelde bekendmaking onverwijld plaatsvindt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste 12 leden, die door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden benoemd voor een tijdsduur van twee jaren; zij zijn terstond weer benoembaar.

 • 2 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst uit de leden een voorzitter aan, die geen belanghebbende is bij de voortbrenging van of de handel in melk- en zuivelprodukten.

 • 3 De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voegt een secretaris aan deze commissie toe.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De leden en de secretaris van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van de zaken- en bedrijfsgeheimen, welk hun als zodanig ter kennis zijn gekomen, en van alle aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 Ter vaststelling van de noteringen van de in artikel 7 genoemde produkten baseert de commissie zich zoveel mogelijk op de prijzen, welke op de dag van de notering voor de desbetreffende Nederlandse produkten gangbaar zijn, en houdt zij tevens rekening met de voor de komende week in redelijkheid te verwachten ontwikkeling. Ingeval voor een bepaald produkt van Nederlandse origine voor langere tijd niet of nauwelijks een gangbare prijs voorhanden is, kan – mits duidelijk bij de bekendmaking wordt vermeld – een produkt van E.G.-origine worden genoteerd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 De voorzitter vraagt de commissie naar haar mening omtrent de prijzen van de produkten en de te verwachten ontwikkeling.

 • 2 Vervolgens worden in overleg de noteringen opgesteld.

 • 3 Voor zover in overleg omtrent de noteringen geen overeenstemming kan worden bereikt, worden deze bij meerderheid van stemmen vastgesteld, waarbij ieder lid van de commissie gerechtigd is één stem uit te brengen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter,

Artikel 6

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De noteringen worden schriftelijk vastgelegd; zij worden onmiddellijk na vaststelling bekendgemaakt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 De noteringen hebben betrekking op de prijzen van de navolgende produkten, in de soort, de hoedanigheid en de verpakking, als achter elk produkt aangegeven:

  • a. boter: verse boter uit zure of zoete room, voorzien van het export kwaliteitsmerk, verpakt in een karton met een inhoud van 25 kg;

  • b. Goudse kaas: fabriekskaas van goede consumptiekwaliteit, waarvan de korst met plastic is behandeld, onverpakt, bij een ouderdom van 4 weken;

  • c. Edammerkaas: fabriekskaas van goede consumptiekwaliteit, geparaffineerd, verpakt in doos, bij een ouderdom van 4 weken;

  • d. cheddarkaas, verpakt in folie en exportkarton, bij een ouderdom van 3 maanden;

  • e. jonge cheddarkaas, verpakt in folie;

  • f. vol melkpoeder, dat volgens het verstuivingsprocédé is bereid, is voorzien van het extra-kwaliteitsmerk en voldoet aan de door het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau gestelde voorwaarden;

  • g. mager melkpoeder, dat volgens het verstuivingsprocédé is bereid, is voorzien van het extra-kwaliteitsmerk en voldoet aan de door het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau gestelde voorwaarden;

  • h. mager melkpoeder voor veevoederdoeleinden, dat volgens het verstuivingsprocédé is bereid en voldoet aan de voor de kalvermelkindustrie geldende bepalingen, in bulk;

  • i. weipoeder, volgens het verstuivingsprocédé bereid, van gebruikelijke handelskwaliteit, in bulk;

  • j. ongesuikerde gecondenseerde melk, met een vetgehalte van 7,8% in de waar, in flessen met een netto-inhoud van een halve liter;

  • k. gesuikerde gecondenseerde melk, met een vetgehalte van 9% in de waar, in de gebruikelijke exportkartons, bevattende 48 blikken met een netto-inhoud van 397 gram per blik;

  • l. melksuiker, geraffineerd, niet farmaceutisch, bevattende ten minste 98,5% percenten zuivere lactose in de waar, in zakken met een inhoud van 25 kg.

 • 2 De noteringen worden uitgedrukt in guldens per kilogram netto, af fabriek, omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de notering wordt vastgesteld voor een produkt van E.G.-origine dan wordt deze uitgedrukt in guldens per kilogram netto, franco, omzetbelasting niet inbegrepen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De in functie zijnde leden van de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen, die zijn benoemd op basis van de in artikel 9, eerste lid, bedoelde beschikking, worden geacht te zijn benoemd op basis van deze regeling.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

 • 1 De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 8 augustus 1964, met nummer J. 2186 (Stcrt. 162)

 • 2 De beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 16 december 1964, nr. J. 3465 (Stcrt. 247)

Artikel 10

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als de 'Regeling Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen'.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd worden.

's-Gravenhage, 12 januari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. v.d. Lely

Naar boven