Bijdrageregeling 1993 incentive Algemene Bijstandswet

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 18-01-1995 t/m 24-09-2008

Bijdrageregeling 1993 incentive Algemene Bijstandswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat het ter vergroting van het gemeentelijk belang bij een effectieve daling van de kosten van bijstand wenselijk is aan gemeenten een extra bijdrage ter beschikking te stellen gelijk aan 10% van de effectieve daling van die kosten;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. gemeentebestuur: burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c. ABW: de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395);

 • d. kosten van bijstand: de netto ten laste van de gemeente gebleven kosten van de ingevolge de ABW aan personen jonger dan 65 jaar verleende algemene bijstand, de ter zake verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge sociale verzekeringswetten daaronder begrepen;

 • e. Rijksbijdrage banenpools: de aan de gemeente krachtens artikel 5, eerste lid, sub a van de Rijksbijdrageregeling banenpools (Stcrt. 1990, 169) verleende Rijksbijdrage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Aan de gemeente, die bijdraagt aan de instandhouding van een banenpool en daartoe een gedurende 1993 van kracht zijnde samenwerkingsafspraak ex artikel 3 van de Rijksbijdrageregeling banenpools heeft gemaakt, wordt in 1995 met inachtneming van deze regeling een bijdrage verleend, gelijk aan 10% van het verschil tussen de kosten van bijstand vermeerderd met 10/9 deel van de Rijksbijdrage banenpools over 1992 en de gecorrigeerde kosten van bijstand vermeerderd met 10/9 deel van de gecorrigeerde Rijksbijdrage banenpools over 1993.

 • 2 De minister kan op verzoek van een gemeente, die wegens door haar niet te beïnvloeden omstandigheden in het eerste lid bedoelde samenwerkingsafspraak niet kan maken, in afwijking van het bepaalde in dit lid alsnog besluiten de bijdrage te verlenen indien die gemeente naar zijn oordeel aantoonbaar inspanningen in het jaar 1993 heeft verricht, gericht op bestrijding van langdurige werkloosheid.

 • 3 Indien zich geen effectieve daling voordoet van de kosten van de bijstand als gevolg van de in het eerste en tweede lid bedoelde inspanningen, wordt de bijdrage op nul gesteld.

§ 2. De vaststelling van de bijdrage

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Bij de vaststelling van de in artikel 2, eerste lid bedoelde daling hanteert de minister, ter opheffing van de effecten op de niet door de gemeente beïnvloedbare uitgavenontwikkeling, de navolgende vermenigvuldigingsfactoren:

 • a. voor de gemaakte relevante kosten van bijstand in het jaar 1993: 105,10%;

 • b. voor het 10/9 deel van de Rijksbijdrage banenpools over 1993: 100,07%.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De minister stelt de bijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vast binnen achttien maanden na ontvangst van de op het jaar 1993 betrekking hebbende definitieve kostenopgave, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub b van het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ.

 • 2 Het bedrag van de bijdrage wordt ver-kregen door toepassing van de formule:

  {(a + d) – (b*cl + f*c2) } *e

  in welke formule voorstelt:

  de letter a: de volgens de voorlopige kostenopgaven door de gemeente gemaakte kosten van bijstand in het jaar 1992;

  de letter b: de volgens de voorlopige kostenopgaven door de gemeente gemaakte kosten van bijstand in het jaar 1993;

  de letter c1: de vermenigvuldigingsfactor als genoemd in artikel 3, sub a;

  de letter c2: de vermenigvuldigingsfactor als genoemd in artikel 3, sub b;

  de letter d: 10/9 deel van de Rijksbijdrage banenpools van het jaar 1992 volgens de voorlopige kostenopgaven:

  de letter e: het in artikel 2, eerste lid genoemde percentage van 10;

  de letter f: 10/9 deel van de Rijksbijdrage banenpools van het jaar 1993 volgens de voorlopige kostenopgaven.

 • 3 Bij de vaststelling van de bijdrage worden de kosten van bijstand verrekend met de door de minister geweigerde vergoeding als bedoeld in artikel 47b van de ABW en de Rijksbijdrage banenpools met de geweigerde of teruggevorderde subsidie als bedoeld in artikel 6 van de Rijksbijdrageregeling banenpools.

 • 4 De minister deelt de vaststelling van de bijdrage schriftelijk aan het gemeentebestuur mee.

 • 5 De bijdrage wordt uitbetaald binnen twee maanden na dagtekening van de in het vierde lid bedoelde mededeling.

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Afschrift van deze regeling wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling 1993 incentive Algemene Bijstandswet.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 januari 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven