Regeling verhoging referentiehoeveelheden, 1995

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 18-01-1995 t/m 23-01-2004

Regeling verhoging referentiehoeveelheden, 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) 1883/94 van de Raad van de Europese Unie van 27 juli 1994 (PbEG nr. L 197) tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van de Europese Gemeenschap tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelprodukten, alsmede de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De referentiehoeveelheid, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Beschikking superheffing 1993 inclusief de daarop doorgevoerde verhoging wordt met ingang van de heffingsperiode 1994/1995 verhoogd met 0,53 procent.

  • 2 De verhoging wordt berekend over de referentiehoeveelheid zoals deze is geregistreerd na verwerking van alle vóór 1 januari 1995 bij het Produktschap voor Zuivel gemelde overdrachten en tijdelijke overdrachten van referentiehoeveelheden zoals bedoeld in de paragrafen 6 en 7 van de Beschikking superheffing 1993.

  • 3 Het Produktschap voor Zuivel is met de uitvoering van deze verhoging belast.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Regeling verhoging referentiehoeveelheden, 1995'.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 11 januari 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven