Instellingsbesluit ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 22-01-1995 t/m heden

Instellingsbesluit ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

De Minister-President,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Gelet op artikel 25, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Er is een ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit.

Artikel 2

 • 1 De commissie heeft ten aanzien van bestaande en voorgenomen wet- en regelgeving tot taak het ten behoeve van de ministerraad doen van voorstellen:

  • a. tot verbetering van de wetgevingskwaliteit, waarin begrepen de rechtshandhaving;

  • b. tot verbetering van de marktwerking;

  • c. tot vermindering van uit wet- en regelgeving voortvloeiende onevenredig zware lasten voor burgers, bedrijven en instellingen.

 • 2 Met betrekking tot voorgenomen wet- en regelgeving heeft de commissie tot taak aan te geven in welke mate aandacht moet worden gegeven aan aspecten die een evenwichtige belangenafweging bevorderen in het licht van de doelstellingen van de commissie.

Artikel 3

 • 1 Vaste leden van de commissie zijn:

  • a. de Minister-President, tevens voorzitter;

  • b. de Minister van Justitie;

  • c. de Minister van Financiën;

  • d. de Minister van Economische Zaken.

 • 2 Afhankelijk van de agenda wordt de commissie aangevuld met de voor het te behandelen onderwerp eerstverantwoordelijke minister.

 • 3 Andere dan de genoemde ministers kunnen desgewenst de vergadering van de commissie bijwonen.

 • 4 De in het tweede en derde lid genoemde ministers hebben dezelfde rechten als de vaste leden.

Artikel 4

 • 1 Als secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het Ministerie van Algemene Zaken.

 • 2 Als adjunct-secretarissen worden aangewezen een ambtenaar van het Ministerie van Justitie en een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ministeriële commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 januari 1995

De

Minister-President,

W. Kok

Naar boven